Škrtilka / Strangled

Škrtilka / Strangled

Nedaleko Trhových Dušnik u Příbrami je poldr, místo kam se může při povodni rozlít Litavka.

Nearby Trhových Dušníky in Pribram is a polder, a place where they can spill during a flood Litavka.


Polder (psáno také poldr) je vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně. Je vytvořeno přehrazením vodního toku, za hrází se však voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec (suchá nádrž či suchý polder), nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně (polosuchá nádrž či polosuchý polder).

Polder (also written polder) is a water dam used for flood protection. It is formed by damming the watercourse behind the dam but water under normal conditions, either does not accumulate at all (dry or dry polder tank), or the volume of the tank filled only partially (semi-dry tank or semi-dry polder).

Napsat komentář