A dal nám zákon nad zákon.

A dal nám zákon nad zákon.

Víme, že Hospodin, když pomohl Izraelcům opustit Egypt a když řekl, že jim dá zemi a oni budou jeho národem nelhal.
Dal jim také desatero, řekl jim, co mají vyrobit (svatostánek, truhlu) a proč, dal jim také zákon, co mohou a co ne. Co je dobré a co ne.
Nikoho nenutil zákon dodržovat, nemuseli, mohli odejít z lidu pryč. Avšak zůstali a zákon přijali. Byli to Boží zákony, jejich dodržování provázelo nejeden problém, problém nebyl v Bohu a v zákonech, ale v lidu. Ne vždy se lidem chtělo jednat správně, a občas jednali jinak, než říkal zákon.
Mnoho z toho se dočteme v knize Exodus 20kapitola a dál.
Také za svéhlavé jednání byli vždy potrestáni.
Proč dal lidem Bůh zákony? Vždyť bylo dost zákonů v Egyptě.
Bůh potřeboval lid naučit poslušnosti a hlavně důvěře v NĚHO v Boha jejich jediného.
Už sama Truhla úmluvy je předzvěstí příchodu Ježíše Krista, neboť on je také Božím zákonem, Ježíš ten zákon vyučoval a vyhlašoval. Ten Zákon je evangelium.
V Truhle úmluvy bylo desatero, Árónova hůl a Mana. Truhla byla zákonem, evangeliem v té době. Místo uprostřed slitovnice bylo Božím trůnem, připomínalo Hospodina, jenž je uprostřed svého lidu.
Ježíš Kristus je též obrazem otce v nebesích a je též uprostřed nás a v nás.
My jsme taky tento zákon – evangelium, přijali a naplňujeme jej.
Ježíš Kristus je zákon nad zákon.

Římanům 3 / 29 – 31
Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů!
Je přece jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru.
Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Skutky 13 / 37 – 39
Ten, kterého Bůh vzkřísil, však rozklad nepoznal.
Bratři, oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů.
Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl.

Vítězslav Čermák – Atana


Napsat komentář