Bederky. / Indian loincloth.

Bederky. / Indian loincloth.

Bederka – indiánský oblek:

Bederka je jednoduchý indiánský oblek, v kterém se lze pohybovat od rána do večera na táboře. Bederka plně nahrazuje spodní prádlo – trenýrky, slipy. Základní typ bederek tvoří dlouhý pruh plátna, který se protáhne mezi nohama, provleče se po obou stranách pod opaskem, přes který pak volně splývají konce této látky dolů ke kolenům. Bederka tedy kryje pohlaví jejího nositele v kombinaci poněkud odvážněji pojatých slipů – to je ta část z pruhu látky, která je provlečená mezi nohama – a zároveň indiánských „trenýrek“, což jsou ty volné konce splývající v předu a v zadu z opasku dolů.

Kopie - (Co budu potřebovat na letní tábor 3)
Rozměry použitého pruhu plátna pak přímo určují to, jak taková bederka bude na těle vypadat. Volné konce bederky mohou být úzké nebo široké, krátké nebo dlouhé, mohou mít i různé tvary. Délka bederky odpovídá přibližně délce od prstů na noze po prsa nebo bradu budoucího nositele konkrétní bederky, někdo však udává tuto délku i jako šířku rozpažených rukou od prstů k prstům. Délka tohoto plátna se může nezasvěceným lidem zdát až přehnaně dlouhá, ovšem po obléknutí do bederky se tato délka rozděluje mezi slipovou část bederky a oba volné splývající konce.
Šířka tohoto pruhu bývá obyčejně kolem 15 – 25 cm. Jsou ale i lidé, kteří raději nosí bederky s velmi úzkým pruhem, jiní je nosí naopak velmi široké.

Pro chlapce do 10 let je optimální šířka bederky 12 – 15cm, pro  mladší jinochy (kolem 13 – 14 let)        17 – 19cm a pro dospívající jinochy (15 – 17 let) 20 – 23cm. U dospělých nositelů bederek se doporučená šířka bederky uvádí jen velmi obtížně, za ideálních okolností by však podle mého názoru měla vycházet z parametrů šířky bederek dospívajících jinochů + maximálně 3cm.

Javor z Shawnee v Bederce

 Bojovník Javor při hře MUH – MOHWA, bojovníci před indiánskou saunou. Fotografie z letního tábora Mohawků a kmene Shawnee.

 Otázky a odpovědi :

Z jakého materiálu ji lze vyrobit ? Plátno, Fleec, plavkovina, teplákovina, bavlna,  nebo jakýkoliv pohodlně se nosící. Kde se dá všude nosit ? Bederka se dá překvapivě nosit úplně všude tam, kde nevadí ani plavky, trenýrky a podobně. Hodně záleží na tom, jak ta bederka vypadá.

A pro letošní tábor si jich vyrob několik.

Bederke. / Indian loincloth.

Bederke – Indian suit:
Bederke is simple Indian suit, in which you can move from morning to night in the camp.
Bederke fully replaces underwear – boxers, briefs.
Basic type bederek form a long strip of linen that between the legs, shall pass through both sides under his belt, through which then coalesce free end of this substance down to the knees. Bederke therefore covers gender of the wearer in combination with somewhat more boldly conceived briefs – that’s the part of a strip of fabric that is threaded between the legs – while Indian „shorts,“ which are those loose ends flowing in front and in the back of the belt down.
The dimensions of the canvas strip then directly determine how such Bederke will appear on the body. Risers Bederke may be narrow or wide, short or long, may have different shapes.

Bederke length corresponds approximately to the length from the toes up to his chest or chin future wearer specific Bederke, but someone gives this length and width as our arms from the fingertips to the toes. The length of the canvas to the uninitiated people may seem overly long, but after donning Bederke to this length divides between the panty portion Bederke and two free flowing end.

The width of the strip is usually about 15 to 25 cm. But there are also people who prefer to wear Bederke with a very narrow band, and others wear them but very wide.
For a boy to 10 years is optimal width Bederke 12-15 cm, for younger young men (around 13-14 years)
17-19 cm and adolescent young men (15-17 years) from 20 to 23 cm. For adult wearers bederek the recommended width Bederke states is very difficult under ideal circumstances, however, in my opinion, should be based on the parameters width bederek adolescent youths up to + 3cm.
 
Questions and Answers :
From what material it can produce? Cloth, fleece, plavkovina, tracksuit cotton, or whatever is comfortable wearing.
Where you can wear everywhere? Bederke can be surprisingly worn everywhere where they can not even swimsuits, shorts and so on. Much depends on how one looks Bederke. And for this year’s camp production of several of them.

Více fotografií najdete na webovém portálu RAJčE.
More photos can be found on the web portal tomatoes.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Indiansky_odev_-_bederky./

 

Napsat komentář