Běžný den… / Ordinary day …

Běžný den neobyčejného člověka.

10455367_796093103867614_5804781480834790722_nGenesis 1 / 14 – 19

Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se.
Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.
Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,
aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.

Bůh učinil zemi, učinil i dny a ty dny dal nám. Den je se Sluncem na obloze a noc je s Měsícem na obloze.
Již tady můžeme vidět alegorii s Písmem. Ježíš Kristus je to světlo světa a Satan je ta noc světa. Ale i ve světle může být tma a v té nejhlubší tmě jasné světlo.

Běžný den běžného člověka může vypadat takto.:
Ráno vstává s bolavou hlavou po včerejším prohýřeném večeru. S námahou a hartusením o dalším mizerném dni se odebírá do koupelny a posléze snídá kávu s cigaretou a suchý rohlík. S pohledem z okna, kde provazy deště smáčejí ulice, vyloudí z úst peprnou nadávku.
S velkou nechutí odchází do zaměstnání, ve kterém jej nic nebaví. S kolegy se moc nemusí, a šéf jistě bude zase prudit. S touto myšlenkou a s cigaretou v retu, nastupuje do tramvaje. Zatr….. den!

A běžný den neobyčejného člověka.:
Vstává osvěžen, jak nejlépe to jde, s chutí pronese první slova „Dobrý den Duchu svatý“ a s myslí i s Díky pro Hospodina vesele snídá to nejlepší co má doma v kredenci, lahodný čaj, popřípadě mléko, několik housek s něčím dobrým a tak podobně. Pohledu z okna do deštivého zamračeného rána se neděsí, naopak, Boží požehnání prší z nebe, zem to potřebuje.
Než vyjde do zářících ulic od světel pouličních lamp, přečte, nebo prostuduje několik veršů i stran z Písma. S radostí vyrazí pěšky do svého zaměstnání, které mu Hospodin dal a kde potká vždy skvělé spoluzaměstnance a kde šéf, uznává názor druhých a dokáže být normální.
Je to další skvělý den.

Člověk si občas nepustí slunce a Boží přítomnost do svého srdce, poddá se totiž mnoha okolnostem, které jej svazují a donutí rezignovat. To, že tak mnoho lidí na tomto světě jedná, začalo už v jejich dětství. Viděli to u svých rodičů, prarodičů a u jiných dospělých.
Přijde však do jejich života den, kdy se mohou rozhodnout něco změnit. Kráčet jinak, kráčet rovně ke slunci, nebo kráčet stínem okolo slunce.
Mnoho lidí zvolí to nejjednodušší, kráčet stínem. Pohodlně, bez problémů, bez snahy. Ano jde to, avšak jen do určité chvíle.

I když stojím na dešti po kotníky v blátě, tak vlastně stojím ve Slunci, v Jeho paprscích a s Jeho příjemným dotekem. Kdo rozumí, Ví.
Doporučení.: Hledejte slunce tam, kde se zdá, že není a nebude. Naučte se to dřív, než to budete učit své děti.

Ordinary day extraordinary man.

Genesis 1 / 14-19

God said, „Whatever the celestial sky lantern to separating day from night, will be signs to determine the period of days and years will be on the celestial sky lanterns to illuminate the earth!“ – And it happened.
God made two great lamps: greater to rule the day, and the lesser to rule the night; also made the stars.
God is placed on the celestial sky to give light upon the earth,
to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. It was evening and the morning were the fourth day.

God made the earth, made even days and those days gave us. The day is the sun in the sky and night with the moon in the sky.
Already here we see an allegory to Scripture. Jesus Christ is the light of the world and Satan is the night of the world. But even in light can be dark and in the deepest darkness bright light.

Ordinary day ordinary person might look like this .:
She wakes up with a sore head after yesterday evening squandered. With effort and hartusením about another crummy day is taken into the bathroom and then eating breakfast coffee with a cigarette and a dry roll. Looking out the window, where of rain wet the street, vyloudí of peppery mouth an obscenity.
With great reluctance goes to a job in which it was not amused. My colleagues are very keen, and the boss certainly will again flow. With this in mind and with a cigarette in retu, gets into the tram. Thirdly … .. day!

A typical day extraordinary man .:
It wakes up refreshed, as best he can, with gusto utters first words, „Hello, Holy Spirit,“ and with the mind and with thanks to the Lord cheerfully eating breakfast the best we have at home in the cupboard, delicious tea or milk, some bread rolls with something good, and so forth. Looking out the window at the cloudy rainy morning to frighten the contrary, God’s blessing is raining from the sky, the earth needs it.
Before coming out into the streets of the glittering lights of the street lamps, read, study or even a few verses from the pages of Scripture. Gladly sets off on foot to her job, which he gave, and the Lord where he meets fellow employees always great and where the boss, recognizes the view of others and can be normal.
It’s another great day.

One can occasionally let the sun and the presence of God in your heart, surrender to the fact many circumstances that bind him to resign and force. The fact that so many people in this world is, began in their childhood. They saw it with their parents, grandparents and other adults.
But it comes into their lives day they may decide to change something. Otherwise walk, walk straight toward the sun, shade or walk around the sun.
Many people choose the easiest walking shadow. Comfortably, without problems, without trying. Yes it goes, but only up to a certain point.

Even when I’m standing in the rain ankles in mud, so actually I stand in the sun, in His beams, and with his nice touch. Who understands, knows.
Recommendations .: searching sun, where it seems that it is not and will not. Learn it before it’ll teach their children.

Napsat komentář