Bůh se nebojí hnoje. / God is not afraid of manure.

Bůh se nebojí hnoje.

Na úvod několik veršů. Židům 55 / 19 – 24 Bůh mě vykoupí z tohoto boje, pokoj mé duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně!  Bůh mě vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí!  Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil.  V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami!  Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.  Zákeřné vrahy však ty, Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají – já ale v tebe skládám naději! Koloským 1/ 1 – 23 Pozdrav a vděčnost Bohu za Koloské, od apoštola Pavla. A mohli bychom uvést další odkazy. Bůh stvořil Adama a Evu a nepředstíral, že by tito lidé, tedy také MY, nemohli nikdy dělat chyby. Každý z nás je chybující, více či méně. Občas slyšíme: „Jak jsi to mohl udělat? S tebou už nic nechci mít, jdi pryč. To já bych takovou chybu neudělal. Budu proti tobě bojovat všemi prostředky. Do konce života ti to budu připomínat a řeknu to všem.“ A tak na světlo přichází pomluva, výčitky, lži, polopravdy, závist, podlézání, atd. To vypadá jakoby se kdo udělá chybu, měl vytratit do neznáma, nebo alespoň odletět na Mars. To je naprosto mylné myšlení a mylná představa. Přesto však lidé, kteří udělali nějakou tu chybu tak často činí. Uzavřou se v sobě a umožní tak Satanovi zvítězit. Bůh měl naprosto jasno v tom do čeho se pouští, když stvořil lidi a rozhodl se mít s nimi  vztah. Nedal jim „Program“, v kterém budou jednat spolehlivě, slušně, bezvadně. Dal jim „Program“ s názvem svobodná vůle, tvořivost, touha po stále nekončícím vědění, pestrý život v lásce. Člověk občas něco opravdu dokonale „pohnojí“ a hledá cestu jak to vše uklidit. Bůh se takového hnoje nikdy nebál a bát nebude. Nikdy se s uklízením hnoje neunaví. Co by dobrý hospodář, ví jak s hnojem naložit. Pohnojené pole, vydá živiny pro nový život, pro novou cestu, pro nové uplatnění, pro něco lepšího než před pohnojením. A co nás odděluje od toho, co jsme pohnojili, pokazili? To Kristův kříž nás odděluje od toho, co jsme pohnojili a pokazili, bez ohledu na to jak moc. (inspirováno knihou od Dannyho Silka) Atana

God is not afraid of manure.
Just a few verses. Hebrews 55 / 19-24 God will redeem me from this fight, my soul indulges room, even though there are so many against me! God will hear me and humble them, he who reigns from eternity! Shelah God, who never changes, humble those who are not afraid of him! On my second, my boyfriend attacked her violated the Convention.  His mouth words over tastier butter, but in the heart of the war wore. How gentle oil caressed his speech, indeed they were daggers! His burden will impose on the LORD, he will take care of you; he did not let honest never fall into the mud. But the insidious killers are God, your breaking into the dungeon. Half life is like that corner – but I hope you compose! Colossians 1 / 1-23 Greeting and gratitude to God for the Colossians, the Apostle Paul. And we could cite other links. God created Adam and Eve and pretended that these people, that we too, could never make mistakes. Each of us is fallible, more or less. Occasionally we hear: „How could you do that? With you I will not have nothing, go away. That I would not do such a mistake. I will fight against you by any means. The rest of my life I will remind you that and say it all.“ And so the light comes on slander, remorse, lies, half-truths, envy, toadying, etc. It looks as if one makes a mistake, he fade into obscurity, or at least to fly to Mars. This is absolutely wrong thinking and misconception. However, people who have done some mistake here so often does. Will it in himself and allows Satan to win. God was absolutely clear about what is in the desert, when he created humans and decided to have a relationship with them. He gave them the „Program“ in which they act reliably, decent, fine. He gave them the „Program“ called free will, creativity, desire for knowledge is still endless, varied life in love. Sometimes something really perfectly „fertilize“ and looking for a way to put everything away. God is like manure was never afraid and will not be afraid. Never get tired of cleaning up manure. What would be a good manager, he knows how to dispose of manure. Manured field issues nutrients for new life, for a new path for a new use for something better than before pohnojením. And what separates us from what we fertilized, went wrong? This cross of Christ separates us from what we are fertilized and spoiled, no matter how much. (Inspired by the book by Danny Silk)

Napsat komentář