Čas. / Time.

Čas

Jsou určité věci, které tady na Zemi musí proběhnout, mají svojí posloupnost a jdou tak na vrub mnohým moudrým lidem. Jejich cílem, těch věcí, není lidem škodit ale poučit je. Lidé se však moc poučovat nechtějí nechat. V nebeském království věci, které probíhají, zde na Zemi, jsou již uskutečněny a čeká se jen na to, aby zde na Zemi byli, dokončeny.
Hospodin nám k tomu dal čas, tedy fyzikální schopnost měřit a mít tak možnost přesně zaznamenávat to co se stalo a co proběhlo.

Kazatel 3 / 1 – 11
Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat,
Čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat,
čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat,
čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat,
čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat,
čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat,
čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje.
Co tedy má ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění?
Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali.
On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.
Efezským 5 / 15 – 17
Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.
Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.
Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.

Doba se vlivem lidí a času zrychluje, informace, která kdysi celý rok putovala na druhý konec Světa,

se na to samé místo dnes dostane, ani ne za minutu.
Izraelité putovali po poušti čtyřicet let, pro někoho dlouhý čas, byl to čas zrání a změn v myšlení lidí. V Egyptě se jim žilo poměrně dobře, na poušti poznávali skutečný život a mnohdy se snažili manipulovat – ovlivnit Hospodina, prostě reptali. Hospodin jim dal čas, vedl je čtyřicet let pouští, než se čas naplnil. V Nebeském království byl tento čas naplněn dřív.
Co třeba Babylonské zajetí? Sedmdesát let, to je několik generací. Jak si to Izraelité zasloužili, že byli zajati? Inu asi nebyli schopni pochopit a přijmout dobrá slova a činy od Hospodina. Opět výchova a opět čas v pravomoci Hospodinově, napravoval to, co lidé pokazili. (Lze číst v Danielově knize.)
Moderní dějiny nám přinesli nejedno poučení, první světová válka, druhá světová válka, totalitní režim.
Vždy člověk dal přednost líbivým slovům, které jej oblouznili a zavedli na scestí.
My lidé málokdy plně jdeme společnou cestou s Bohem a jeho synem Ježíšem, neposloucháme ani Ducha svatého. Pak nám nezbývá než svoje chyby opakovat a opět se poučit.
Hospodin má svůj lid rád a nedá na něj dopustit. Miluje i Ty, kteří jej zavrhli. Protože ví, že stále mají naději být jednou v Nebi. Pokud včas přijmou Božího syna do svého srdce.
Čas běží. Čas se krátí. Využijme tedy Čas ve správném dávkování pro správné věci.

 

Time

There are certain things here on earth must take place, have their sequence and go so at the expense of many wise people. Their goal, these things are not harmful to people but to educate them. But people do not want to preach too much. In the heavenly kingdom of things that are taking place here on Earth, they are already carried out and waits only for it to be here on earth, completed.
The Lord has given us the time, that physical ability to measure and have the ability to accurately record what happened and what took place.

Ecclesiastes 3 / 1-11
Everything has its moment, every thing under heaven has its time:
It is time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck seed,
A time to kill and a time to heal, time to break down and a time to build,
a time to weep and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance,
time to throw stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to refrain from embracing,
Time to lose its search time and time and time behave reject
time to tear and a time to sew, a time to keep quiet and a time to talk,
time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace.
What, then, is one who tries, from all their toil?
I observed the task that God gave human beings, to be dealt with.
He does everything on time, beautifully and people put eternity in their hearts, but man can not understand the work of God from beginning to end.
Ephesians 5 / 15-17
Take careful notice of how you live: do not act like fools, but as wise men.
Use entrusted time because times are bad.
Do not live in ignorance understand the Lord’s will.

Time to influence people’s time and speeds up information that had all year traveled halfway around the world, at the same place now gets less than a minute.
The Israelites wandered in the wilderness for forty years for someone a long time, it was a time of maturation and changes in people’s thinking. In Egypt they lived relatively well in the wilderness, learning about real life and often tried to manipulate – influence the LORD, simply murmured. The Lord gave them time, led them forty years in the wilderness before time had passed. In the kingdom of heaven, this time filled sooner.
What about the Babylonian captivity? Seventy years is several generations. How do you deserve the Israelites that were captured? Well probably not be able to understand and accept the good words and deeds of the Lord. Again, education and time again in the powers of the Lord, corrected what people wrong. (You can read in Daniel’s book.)
Modern history has brought many a lesson, the First World War, Second World War, totalitarian regime.
Human beings are always prefer fancy words that it oblouznili and led astray.
We humans rarely go fully shared journey with God and his son Jesus, we do not listen to the Holy Spirit. Then we would have to repeat their mistakes again and learn.
The Lord has his people happy and it can not happen. He loves even those who rejected it. Because they know that they still have a chance to be one in Heaven. If in due course the son of God into your heart.
Time is running. Time is running out. Enjoy all the time in the right dosage for the right things.

Napsat komentář