Dobrodružství na poloostrově. /Adventure on the peninsula.

Dobrodružství na poloostrově. /Adventure on the peninsula.

 Dobrodružství na poloostrově. 24 až 26. Září roku 2021.

Tradiční výprava v měsíci Září se uskutečnila na naše tábořiště na Vystrkově. Odjíždíme v pátek v odpoledním čase. Po příjezdu na tábořiště máme jen málo zbývajícího denního světla na stavbu tábora a uvaření večeře. Již za tmy u ohně si jen povídáme a rovněž zpíváme jak chvály, tak i jiné písničky. K půlnoci jdeme spát. To abychom druhý den v sobotu brzo ráno vstali a dali se do díla. Nejprve je malá rozcvička na Špičce ostrova, pak bohatá snídaně a čas na povídání si příběhů jak ze současnosti, tak i z minulosti ze Starého zákona. Dopoledne využíváme k hrám, hry jsou trochu dobrodružné a zaměřené jak na trpělivost, tak i na zdatnost a spolupráci v družině. Každý uspěl a bylo při tom dost legrace. Polední čas, využíváme jednak k obědu, i k přípravě na putování krajinou až na slovanské hradiště. Cesta vede hlavně lesním terénem, kde si ukazujeme přírodní zajímavosti. Na hradišti, se děti dozvídají historii tohoto slovanského hradiště a také se setkávají se starým Slovanem z té doby. Večer, nebo spíš v pozdním odpoledni je hlavním úkolem vaření večeře. Družiny se úkolu ujali s cílem uvařit co nejchutnější krmi. Za odměnu každá družina získala několik sladkých ovocných špízů. Do setmění se zpívají chvály, povídají se příběhy a pak před večerkou se uskutečnila pouť na špičku ostrova s cílem pozorovat a určit některá souhvězdí. Nedělní ráno bylo poněkud chladné, ale hřejivé sluníčko na sebe nedalo dlouho čekat. Po snídani, na všechny čekala střelecká soutěž, střílelo se na terče v podobě Divokých prasat a na klasický kruhový terč. Před obědem přišli ke slovu i různé jiné dovednosti a hry. Návrat do našich domovů byl uskutečněn po jiné trase, než jsme zvyklí a to z důvodu, vyhnutí se kolonám na hlavní silnici. Cesta se vydařila, všichni se domu dostali včas.

Výprava se podařila, byla skvělá a již teď se těšíme na další. 
19.p.h. Royal Rangers, Příbram

Adventure on the peninsula. September 24-26, 2021.

The traditional expedition in September took place to our camp in Vystrkov.
We leave on Friday afternoon. Upon arrival at the camp, we have little remaining daylight to build the camp and cook dinner.
Even in the dark by the fire, we just talk and also sing both praises and other songs.
We go to sleep at midnight.
That we should get up early the next day on Saturday and get to work. First there is a small warm-up at the tip of the island, then a rich breakfast and time to tell stories from both the present and the past from the Old Testament. We use the morning for games, the games are a bit adventurous and focus on both patience and fitness and cooperation in the group. Everyone succeeded and there was a lot of fun.
Noon time, we use both for lunch and to prepare for a journey through the countryside to the Slavic fort. The path leads mainly through forest terrain, where we show natural attractions. At the fortified settlement, children learn the history of this Slavic fortified settlement and also meet an old Slavic from that time.
In the evening, or rather late in the afternoon, the main task is to cook dinner. The groups took on the task in order to cook the most delicious food possible. As a reward, each party received several sweet fruit skewers. Praise is sung until dark, stories are told, and then before the evening there was a pilgrimage to the tip of the island to observe and identify some constellations.
Sunday morning was a bit cold, but the warm sun couldn’t wait long. After breakfast, a shooting competition awaited everyone, they shot at targets in the form of Wild Boars and a classic round target. Before lunch, various other skills and games came into play.
The return to our homes was made on a different route than we are used to, due to the avoidance of columns on the main road. The journey was a success, everyone got home on time.
The expedition was successful, it was great and we are already looking forward to the next one.

19.p.h. Royal Rangers, Pribram