Doma / Home

Doma / Home

Je nedělní večer a my jsme před chvilkou přijeli ze skvělé výpravy, tolik se toho prožilo. A už se mi po dalším dobrodružství docela stýská. Vybaluji s maminkou z batohu špinavé oblečení a v hlavě vzpomínám, jak k tomu ušpinění došlo.
Když jsem vyndal trochu ubahněnou košili a trochu potrhané kalhoty, tak se mě maminka ptala, jak jsem k tomu přišel. Moc se mi vyprávět příběh z hradní věže nechtělo, ale nakonec jsem jí řekl všechno.             A že to bylo moc fajn. Mamince se to moc fajn nezdálo, hlavně to moje koupání v té tůni. Christopher taky všechno poslouchal, jelikož máme společný pokojík a jen odvětil, že doufal, že uslyší příběh, jak mě honili Vlci a tak podobně. Trochu jsme se tomu zasmáli. Pak jsem všechno co bylo špinavé, bylo to asi všechno, odnesl rovnou do pračky a maminka mi ukázala jak prádlo třídit, na barevné a bílé, jak do pračky dát prací prášek a kolik prádla tam mohu dát. Taky už vím, jak takovou pračku zapnout a na který program jí nastavit.
Tedy to je tak složité, snad si to taky někdy zapamatuji. Hned na to lezu do vany a při umývání jsem objevil modřiny, o kterých jsem myslel, že je to špína.
Hlavně na nohou a taky trochu i všude jinde. Asi z toho dobrodružství na hradě. Maminka nic radši neříkala a poslal za mnou tatínka, aby si mě taky prohlédnul. Tatínek je v těchto chlapských záležitostech v pohodě, povídal, že to nic není a že on v mém věku byl občas i hodně odřený, jak pořád někam šplhali, lezli, nebo i padali. Prostě měl skautskou dobrodružnou výchovu, jak tomu říká.
U večeře jsem stále občas, někdy povídal o výpravě, taky jsem se ptal na poštu a Chris hned na to, že jsem asi v lese upad na hlavu, že o víkendu pošta nechodí. Hned jsem ho kopl pod stolem do nohy, až asi toho všiml tatínek a ten nás hned napomenul, abychom se chovali slušně. Chtěl, jsem něco říct, ale radši jsem neříkal nic.
Po večeři jsem uklidil stůl, a utřel jej. Byla na mě řada a Chris zatím vynesl odpadky do popelnice.          Byl hezký večer, všechno bylo hotovo a tak se všichni scházíme v obývacím pokoji a jednak posloucháme rádio, nějakou četbu a taky si povídáme, co nám přinese další týden a co bychom chtěli, aby nám přinesl.
Já bych moc chtěl, aby už přišla odpověď z toho pěveckého souboru. Ale taky se může stát, že mi neodpovědí. To bych byl asi smutný.
Chris bude mít školu a praxi, pak nějakou brigádu. Trochu jsem ho popíchl a zeptal jsem se jen tak, jako hloupě, jestli ta brigáda není ta jeho holka. Chris mi zahrozil pěstí, jako že si to se mnou vyřídí později.
Maminka se bude o nás všechny starat a hlavně o našeho malého brášku. Zatím si sním moc nepopovídá nikdo, ale mám radost, když on má radost. Asi jsem byl taky takový. Pokud můžu tak mamince hodně pomáhám. Příště třeba roztřídím prádlo do pračky a zvolím program.
Pak tatínek povídal, že už mám čas jít do hajan, tak jsem dal všem pusu a Chris mě na dobrou noc dloubl do žeber. Se smíchem jsem odběhl do pokojíku.
Tak zítra je další pondělí. A už Březen, první Březen, konečně nějaké to pořádné Jaro přijde.

Home

It’s Sunday night and we came a while ago from a great expedition, so much was experienced. And I quite miss the next adventure. I unpack the dirty clothes from my backpack with my mother and I remember in my head how the soiling happened.
When I took out a slightly muddy shirt and a little torn pants, my mother asked me how I came to this. I didn’t want to tell the story from the castle tower very much, but in the end I told her everything. And that it was very nice. My mother didn’t think very well, especially my bathing in that pool. Christopher listened to everything too, as we have a common room and just replied that he hoped to hear the story of how the Wolves were chasing me and so on. We laughed a little. Then I took everything that was dirty, it was about everything, took it straight to the washing machine and my mother showed me how to sort the laundry, in color and white, how to put washing powder in the washing machine and how much laundry I can put there. I also already know how to turn on such a washing machine and which program to set it to.
So it’s so complicated, maybe I’ll remember it someday. I immediately crawl into the bathtub and while washing I discovered bruises, which I thought were dirt.
Mainly on my feet and also a little elsewhere. Probably from the adventure at the castle. My mother didn’t say anything, and he sent Dad to see me to see me too. Dad is fine in these boys‘ affairs, saying that it’s nothing and that he was sometimes very abraded at my age, as they kept climbing, climbing, or even falling. He just had a scout adventure training, as he calls it.
At dinner, I still occasionally, sometimes talking about the expedition, I also asked about the post office and Chris immediately about the fact that I’m probably in the woods fell on my head, that the post office does not go on the weekend. I immediately kicked him in the leg under the table, until my dad noticed and he immediately warned us to behave properly. I wanted to say something, but I’d rather not say anything.
After dinner, I cleaned the table and wiped it. It was my turn, and Chris had taken the trash into the trash. It was a nice evening, everything was done, so we all meet in the living room and on the one hand we listen to the radio, some reading and we also talk about what the next week will bring us and what we would like him to bring us.
I would really like the answer to come from that singing ensemble. But they may also not answer me. I would probably be sad.
Chris will have a school and an internship, then a part-time job. I stabbed him a little and just asked stupidly if the brigade was his girlfriend. Chris threatened me with his fist, as if he’d deal with me later.
Mom will take care of us all and especially our little brother. So far no one is talking to me, but I’m happy when he’s happy. I guess I was like that too. If I can, I help my mother a lot. Next time, for example, I will sort the laundry in the washing machine and select the program.
Then Dad said I had time to go to the hajan, so I gave everyone a kiss and Chris dug me in the ribs for a good night. Laughing, I ran to the room.
So tomorrow is another Monday. And already March, the first of March, finally some real Spring is coming.