DRUHÝ PRVNÍ PŮLDEN. / SECOND FIRST half a day.

DRUHÝ PRVNÍ PŮLDEN. / SECOND FIRST half a day.

Po obědě, který mi chutnal, máme chvilku volna. Dnes nás ještě toho dost čeká. Procházíme se zámkem, který je vlastně taky školou. Prohlížíme si všechno co je na stěnách a i občas nahlídneme do nějaké té místnosti. Mnoho chlapců se s námi seznamuje a jistě tu budou i tací, co si z nás nováčků budou rádi dělat srandu. Jako na každé škole. Při procházení jsme došli až k naší dnešní učebně a byl tak akorát čas na první hodinu. Pan Paul, což je náš učitel nás přivítal a my se posadili do půl kruhu okolo klavíru.     Pak nám představil našeho sbormistra a ředitele školy. Během této hodiny, tedy části odpoledne jsme každý něco zazpívali a byli jsme hned rozesazeni tak, aby nám naše místo dle našich hlasů vyhovovalo. Sbormistr, pan Arnard, nám představil, co na nás v tomto měsíci čeká a že na konci měsíce se rozhodne, kdo zůstane a kdo ze školy odejde. Máme s tím počítat a přesto se ničeho nebát.

Povídal nám, že když budeme do studia, tedy do sboru přijati, tak jednoho dne po mnoha letech dospějeme a náš hlas se změní. Pak školu budeme muset opustit. Ale, do té chvíle ve čtrnácti, nebo patnácti letech, si máme užívat život ve sboru Malých zpěváků s dřevěným křížem užívat, jak nejlépe dovedeme. Ještě jsme se dozvěděli denní rozvrh hodin, vstávat budeme kolem sedmé hodiny ráno, pak nás čeká umývání, úklid pokoje a snídaně. Studovat budeme od půl deváté dopoledne až do dvanácti hodin. To bude čas na oběd a na krátkou přestávku v učení. Další hodiny buď v učebnách, nebo ve zkušebnách budou až do páté hodiny odpolední. Pak následuje svačina a po ní podle zaměření dál zpíváme nebo máme volno. Po večeři nám zbývá hodina na samostudium a vypracování úkolů. Před večerním mytím je krátké posezení s naším vychovatelem a s jedním z mnoha učitelů, nebo sbormistrů, to podle potřeby. Spát se jde kolem deváté hodiny večer.

Jinak jsou nám plně k dispozici učebny, počítačová místnost, knihovna, společenský sál a hudební sál s nástroji. Pro naše pohodlí máme na pokojích sprchu, WC, skříně, police, rádio a můžeme si svůj koutek, tam kde spíme, vyzdobit třeba rodinnými fotkami, různými plakáty a dalšími věcmi. To abychom se cítili jako doma. Každý čtvrtek můžeme navštívit v zámecké kapli i Kaplana a v neděli budeme chodit i na mše. V denním školním rozvrhu je čas i na tělocvik, ten já mám rád. Ale, taky můžeme ve volnu hrát fotbal, nebo i jinak dovádět na hřišti i v parku.

Pomalu končí dnešní můj první den v internátní sborové škole. Pro dnešek je toho až moc. S klukama na pokoji jsme si domluvili, jak se budeme střídat ve sprše a každý den se to posune o jedno políčko. Takže se nebudeme dohadovat kdo má přednost a kdo ne. Kluci se zdají být dobrými kamarády a to je  nejdůležitější. Usínám tak rychle, že nevím ani jak.

SECOND FIRST half a day.

After lunch, which I enjoyed, we have a moment off. There is still a lot to do today. We walk through the castle, which is actually also a school. We look at everything on the walls and sometimes we look into a room. Many boys get to know us and there will certainly be some who will like to make fun of us newcomers. As at any school. While walking, we came to our classroom today and it was just time for the first lesson. Mr. Paul, our teacher, welcomed us and we sat in a half circle around the piano. Then he introduced us to our choirmaster and school principal. During this hour, ie part of the afternoon, we each sang something and we were immediately deployed so that our place suited us according to our votes.
The choirmaster, Mr. Arnard, introduced us to what awaits us this month and that at the end of the month it will be decided who will stay and who will leave school. We have to reckon with that and still not be afraid of anything.
He told us that if we were accepted into the studio, that is, into the church, one day, after many years, we would grow up and our voice would change. Then we will have to leave school.
But, until then, at the age of fourteen or fifteen, we are to enjoy life in the choir of Little Singers with a wooden cross to enjoy as best we can.
We also learned the daily schedule, we will get up around seven o’clock in the morning, then we will wash, clean the room and have breakfast. We will study from half past eight in the morning until twelve o’clock. It will be time for lunch and a short break from learning. The next classes, either in the classrooms or in the rehearsal rooms, will be until five o’clock in the afternoon. Then a snack follows and we continue to sing or have time off depending on the focus. After dinner we have an hour left for self-study and homework. Before the evening wash, there is a short sitting with our educator and one of the many teachers or choirmasters, as needed.
You go to bed around nine o’clock in the evening.
Otherwise, classrooms, a computer room, a library, a social hall and a music hall with instruments are fully available to us.
For our comfort, we have a shower, toilet, wardrobes, shelves, radio in the rooms and we can decorate our corner where we sleep, for example with family photos, various posters and other things. To make us feel at home.
Every Thursday we can visit Kaplan in the chateau chapel and on Sunday we will also go to Mass.
There is also time for physical training in the daily school schedule, which I like. But, we can also play football in our free time, or otherwise have fun on the field and in the park.
Today, my first day at the boarding school is slowly ending. It’s too much for today. With the boys in the room, we agreed on how to take turns in the shower, and it moves one square each day. So we won’t argue about who has the upper hand and who doesn’t. The boys seem to be good friends and that is the most important thing.
I fall asleep so fast that I don’t even know how.