Hra je výchova. / The game is education.

Hra je výchova. / The game is education.

Zpěv ptáků.
Je dobré poznat některé ptáky podle jejich zpěvu.
Moderní záznamová technika pokročila tak daleko, že i chytrý mobilní telefon v rukou dětí může plnit jinou funkci, než přehrávání her, brouzdání po FB a pod.
Vydejme se do přírody s tím, že družiny či jednotlivci budou soutěžit v zachycení hlasu, některého opeřence. A následné jeho identifikování.
Pokud není k dispozici chytrý mobil, lze použít diktafon, nebo klasický magnetofon.
Nakonec to může být docela fajn nahrávka i pro další soutěže v klubovně, nebo pro ozvučení krátkého videa.Birdsong.
It’s good to know some birds by their song.
Modern recording technology has progressed so far that even smart cell phone in the hands of children may perform a different function than playing games, surfing the FB and under.
Let’s go to the countryside, with the party or individuals will compete in capturing the voice of one bird. And his subsequent identification.
If there is not a smart phone, you can use the Dictaphone or standard tape recorder.
Finally, it can be pretty good record for future competition in the clubhouse, or sounding short video.

Jak starý je strom?

Lze to poznat, když se spočítají letokruhy, ale tak určíme stáří již poraženého stromu.
Jedním ze způsobů je změřit obvod stromu, pomocí krejčovského metru. A to ve výšce dospělého člověka, cca 175 cm.
Obvod bude třeba 50 palců, je dobré použít krejčovský metr s palci, cm bude potřeba přepočítat na palce. Palec je cca 2,3 cm.
Máli obvod stromu třeba 50 palců, je jeho věk přibližně 45 až 50 let.

How old is the tree?
It can recognize when you count the rings, but to determine age already felled tree.
One way is to measure the circumference of the tree, using tailoring meter. And at the height of an adult, about 175 cm.
The circuit will need to be 50 inches, it is good to use a measuring tape to inches, cm will have to convert to inches. The thumb is about 2.3 cm.
Mali circumference of the tree should be 50 inches, its age is about 45-50 years.

Napsat komentář