Hrou nic nepokazíš. / You will not play anything.

Hrou nic nepokazíš. / You will not play anything.

Z ruky do ruky.

Hra je určená k pobavení, postřehu, rychlosti, koordinaci. Co potřebujeme – buď kamínky, nebo šišky a když není to první tak třeba klacíky o max. délce 5cm.(víčka, mince, hřebíky…)

Co s tím? Oddíl utvoří dvě řady, nebo tři, podle počtu dětí. Hrát mohou i vedoucí. Našli jsme kamínky, tak budeme hrát s nimi. První hráč v každé řadě vezme kamínek levou rukou a vloží jej dalšímu hráči v řadě do levé ruky, ten zase kamínek vloží dalšímu hráči do levé ruky, a tak dál až kamínek doputuje k poslednímu hráči. Poslední hráč může kamínek třeba hodit do kbelíku – aby to hezky cinklo a získal pro družstvo bod. Mine-li, musí doběhnout pro kamínek a ze svého místa házet znovu.

Po cinknutí vysílá první hráč další kamínek….

Můžeme měnit ruce, levá pak pak pravá a nakonec vyzkoušet i náročnější verzi, levou rukou dalšímu hráči do pravé ruky, ten zase dalšímu do levé ruky, atd.

200807171121_Staroceske-hry-ZSM-Bambiriada-2006
 Seznam

Můžeme hrát celoročně, je však potřeba znát znalosti dětí ohledně botaniky – rostliny, stromy, keře. V případě, že dostanou obrázky, tak to není důležité. V případě jenom jmenného seznamu, jsou znalosti vhodné.  Družinám, nebo jednotlivcům rozdáme několik karet s obrázky rostliny – dřeviny, kterou mají v určené území najít. Důležité je vědět, jestli tam to co mají hledat, skutečně roste.   

Pak mohou mít časový úsek, do kterého mají úkol splnit. Třeba na letním táboře do svačiny. Mohou přinést část rostliny, nebo popsat místo kde se nachází a to v případě chráněných rostlin, nebo jedovatých, zpuchýřujících – Angelika lékařská, apod.  Rostliny, které „pálí“, mají trny či ostny, ale jinak jsou neškodné, mohou samozřejmě děti přinést – Kopřiva dvoudomá, Ostružiník, atd.  Vyhodnocení – kdo lépe a rychle.

 Pamatuj si a utíkej.

Hra je určená do lesního terénu, který není zas tak zarostlý křovinami a Ostružiním. Ale můžeme hrát i jinde, ve městě. Vytvoříme dvě, tři, čtyři stanoviště, dle našich představ, nebo družin. A jedno centrální. Stanoviště jsou vzdálená od centrálního cca 1 – 1,5km. V různých částech lesa, města.       Tam vedoucí postupně předá k přečtení krátkou zprávu, kterou si mají zapamatovat. Pak text vrátí vedoucímu a vyběhnou ke svému stanovišti. Zapisují se časy, vyběhnutí a doběhnutí s odpovědí zpět – s odpovědí může běžet další člen družiny. Ze svého stanoviště.

Jak se družina rozdělí, je již na ní samotné.

 Hodnotíme třeba: kvalitu – kompletnost předané zprávy, následnou odpověď, rychlost doručení, atd.

Pěček
From hand to hand.
The game is designed for amusement, perception, speed, coordination.
What we need – either stones or cones, and if it’s not the first one, the sticks with a maximum length of 5cm (lids, coins, nails …)
What with this?
The division forms two rows or three, according to the number of children. The leaders can also play. We found stones, so we’ll play with them.
The first player in each row takes the paddle with his left hand and puts the other player in the row in the left hand, the other player inserting the other player into his left hand, and so on until the stone reaches the last player.
The last player may need to throw the pot in a bucket – to make a nice jerk and get a point for the team. If it is mine, it must reach for the stone and throw it again from its place.
After climbing the first player sends the next player ….
We can change hands, then left then right and finally try a more demanding version, left hand with another player in the right hand, the other with his left hand, etc.List
We can play all year round, but we need to know the children’s knowledge of botany – plants, trees, bushes. If they get pictures, it’s not important.
In the case of just a list of names, knowledge is appropriate.We give some drums or individuals a few cards with pictures of plants – trees that they can find in the designated area.
It is important to know if what they are looking for is actually growing.

Then they may have a period of time to complete. Maybe in the summer camp for a snack.
They can bring a part of the plant, or describe the place where it is located, in the case of protected plants or poisonous, blistering – Angelica medical, etc.

Plants that „burn“ have thorns or spines, but they are otherwise harmless, of course, they can bring the children – Dill-eaters, Blackberries, etc.

Evaluation – who better and faster.

Remember and run.
The game is set in a forest terrain that is not so overgrown with shrubs and blackberries. But we can play elsewhere in town.
We will create two, three, four habitats, according to our ideas, or companions. And one central.
The stations are located at a distance of about 1 – 1.5 km. In different parts of the forest, the city.
The leader leads the reader briefly to read the short message they should remember. Then the text returns the leader and runs to his station. Times are written, run out and come back with a response – another member of the team can run the answer. From your station.
The way the party divides is already on it.

We evaluate the following: quality – completeness of the transmitted message, follow-up response, delivery speed, etc.

200807171031_Pecek-nakres-2

Přiložené obrázky jsou pro hru PĚČEK. Více v odkazu.  Attached images are for the PLAYBACK game. More in the link.

http://www.adam.cz/clanek-2008070051-ipeceki-hra-ktera-malem-upadla-v-zapomneni.html

 

 

Napsat komentář