Indiánský lakros / Indian lacrosse

Indiánský lakros / Indian lacrosse

Indiánský lakros BAGATAWAY a jeho obdoba v Česku
Indiáni prý hráli svou hru i na vzdálenost mnoha mil (to podle počtu účastníků) a místo branky byl kůl.
Vyhrál ten, který dříve zasáhl soupeřův kůl míčkem. Některé kmeny vyráběly míček z jelení kůže a plnily
jeleními chlupy, Irokézové užívali také dřevěný. První zápas mezi indiány a bělochy v Montreálu se hrál na branky, které symbolizoval pár tyčí s praporkem ve výši nynějšího břevna.
Klasické dřevěné lakrosky mnoho hráčů nepoužívá, jsou oproti těm moderním z hliníku a umělé hmoty moc těžké. Oblíbené jsou plastové hlavy na kovové, dřevěné či laminátové tyči s výpletem buď klasickým (kožené řemínky), nebo se strojově vyráběnou síťkou.
Současní irokézové hrají stále dřevěnými hikorikovými lakroskami, ale ovládají i ty z modernějších materiálů. Český indiánský lakros se vyznačuje především tím, že se hraje jen dřevěnými lakroskami
Pravidla Hráči nemají předepsané dresy nebo obuv, pravidla jsou jen rámcová, srovnatelná s pravidly českého lakrosu. Aby bylo jasno! Český indiánský lakros je právě tak vzácný český fenomén jako česká házená, český tramping, skautská česká podsada. Původní indiánský jednoruční lakros se v zemi svého vzniku již nehraje, má-li o něm kdo vůbec nějaké ponětí, zato uprostřed Evropy, v Čechách, ano. Zasvěcení jsou tím fascinováni, žasnou!
Převzato z :

http://www.britannica.com/sports/lacrosse/The-field-and-equipment

Indian lacrosse
Indian Lacrosse BAGATAWAY and its equivalent in the Czech Republic
The Indians said they played their game at a distance of many miles (according to the number of players), and instead of the goal was a stake.
He wins the one who previously hit the opponent’s ball with a ball. Some tribes produced a deer ball and filled
the deer of the hair, the Iroquois also used wooden. The first match between the Indians and the Caucasians in Montreal was played on
the gates that symbolized a pair of sticks with a flag at the current bar.
Classic wooden lacquers are not used by many players, compared to modern ones made of aluminum and plastic power
heavy. Popular are plastic heads on metal, wooden or laminate bars with either classic (leather
straps) or machine-made mesh.
Contemporary Iroquoisers still play woody hikoric lacrosse, but they also control the more modern materials.
The Czech Indian Lacrosse is characterized by the fact that it is played only by wooden lacrosse
Rules
The players do not have the prescribed jerseys or shoes, the rules are only basic, comparable to the rules of the Czech Lacrosse.
To make it clear! Czech Indian Lacrosse is just as rare a Czech phenomenon as Czech handball, Czech tramping,
scout Czech undercoat. The original Indian one-armed lacrosse is no longer playing in the country of its origin if it has it
who has any idea at all, but in the middle of Europe, in Bohemia, yes. Initiates are so fascinated, amazing!
Taken from :
www.divochlax.blog.cz