Izrael – Biblická země, další 2 dny. / Israel – The Bible, another 2 days.

Izrael – Biblická země, další 2 dny. / Israel – The Bible, another 2 days.

Další dny v Izraeli.
Na Březen, 2018, krásné počasí a mnoho zajímavé historie.
Other days in Israel.
On March 2018, beautiful weather and many interesting history.

Šílo – svatostánek, kde působil kněz Elí, Zahradní hrob v Jeruzalémě, Staré město Jeruzalém.
The Shiloh – the tabernacle where Eli’s priest worked, the Garden Grave in Jerusalem, the Old City of Jerusalem.

Herodion – Herodova pevnost, Pole pastýřů – místo zvěstování narození Pána Ježíše Krista, Betlém – místo narození Pána Ježíše a přilehlý jeskynní systém, Mléčná jeskyně – místo kde se za nenarozené i narozené děti modlí řádové sestry.
Herodion – Herod’s Fortress, Shepherd’s Field – Place of Annunciation of the Birth of the Lord Jesus Christ, Bethlehem – the birthplace of the Lord Jesus and the adjoining cave system, Milky Cave – a place where the nuns are praying for the unborn and the born children.