Izrael – Biblická země, další dny. / Other days in Israel.

Izrael – Biblická země, další dny. / Other days in Israel.

Další dny v Izraeli.
Dobré počasí, mnoho krásných míst.
Other days in Israel.
Good weather, many beautiful places.

Eliat – luxusní letovisko v jižní části Izraele a město rozvíjející se závratným tempem.
Eilat – a luxurious resort in the southern part of Israel and the city developing at a dizzying pace.

Přejezd na sever Izraele údolím Arava, park Timna – Šalamounovy doly, stan setkávání (model), kibuc Jotava, koupání v Mrtvém moři a ubytování v Betlémě.
Transit to the north of Israel via Arava Valley, Timna Park – Solomon Mines, tent of meeting, kibuc Jotava, bathing in the Dead Sea and accommodation in Bethlehem