Kde se vzali VÁNOCE ? / Where did Christmas come from?

Kde se vzali VÁNOCE ?

Svatá noc, narození pána Ježíše Krista z čisté panny v Betlémě.
Vánoce se slaví od čtvrtého století. Je to vítězství života nad smrtí, světla nad tmou. Není přesně znám datum Ježíšova narození a tak se, tento svátek slaví na různých místech v různých dnech.
Západní církev v Římě zvolila 25. Prosinec, východní církev slaví narození Krista 6. Ledna.
U nás v České a Slovenské zemi se za vrchol Vánoc považuje 24. Prosinec.
Vánoční zvyky, tradice a obyčeje
Lití olova – při tomto obyčeji se leje lžička roztaveného olova do vody, posléze se usuzuje co odlitek může symbolizovat.
Rozkrojení Jablka – Jablko se rozkrojí napůl, tak aby byl vidět jadřinec. Ukáže-li se hvězdička, znamená to do příštího roku štěstí, křížek symbolizuje nějaký problém.
Skořápkové lodičky – skořápky z Vlašských ořechů se používají coby lodičky, do jejich vnitřku se přilepí voskem malá svíčka. Po zapálení a položení na vodu, do lavoru pozorujete, kam se která pluje. Pluje-li dál od Vás, vydáte se do světa. Zůstává-li u okraje nádoby, i Vy příští rok setrváte doma.
Tak to jsem vyjmenoval tři lidové obyčeje. Jistě jich je více a každoročně se používají.
Podle mě tyto tři obyčeje, dávají základní obraz o lidské cestě za štěstím a láskou.
Atana

Where did Christmas come from?

Holy Night, the birth of Lord Jesus Christ from the pure Virgin in Bethlehem.
Christmas is celebrated since the fourth century. It is the victory of life over death, the light of darkness. It is not exactly the date of Jesus‘ birth and so, this holiday is celebrated in various places on different days.
The Western Church in Rome chose December 25, the Eastern Church celebrates the birth of Christ on January 6th.
In our country in the Czech and Slovak countries, the peak of Christmas is considered December 24th.
Christmas customs, traditions and customs
Lead casting – In this way, a spoon of molten lead is poured into the water, and then it is judged what casting can symbolize.
Cutting Apples – The apple slices halfway so that an egg can be seen. If an asterisk appears, it means happiness next year, the cross symbolizes a problem.
Shell pumps – Walnuts shells are used as boats, and a small candle sticks to their interior with a wax. After lighting and lying on the water, you can see where the boat sails. If you continue to come, go into the world. If you stay at the edge of the pot, you will stay at home next year too.
So I have listed three folk customs. Certainly there are more and every year they are used.
In my view, these three customs, give a basic picture of the human way of happiness and love.
Atana

 

 

 

 

 

 

(zdroj obrázků,: internet, zdroj informací,: vlastní )(source of pictures ,: internet, source of information: own)