KONCERT na TRHU / CONCERT ON THE MARKET

KONCERT na TRHU / CONCERT ON THE MARKET

Ráno nás vzbudilo zpívání ptactva a taky sluníčko, které se dostalo skrz okno až do našeho pokoje.
Napřed jsme si jen tak povídali a nevstávali, ale to mě dlouho nebavilo a tak po chvilce jsem vstal a šel se osprchovat studenou vodou do koupelny. Kluci si mysleli, že tento zvyk dnes vynechám, když nejsem doma, ale já nechtěl, prostě jsem si už zvyknul.
Bernard se rozhodl, že to taky vyzkouší a ptal se mě, jakou vodou jsem se sprchoval. No přece studenou, odpověděl jsem mu a on, že asi zkusí teplejší.
Ale, nezkusil. I z kohoutku na teplou vodu tekla studená. Přes noc se vypotřebovala a nová se musí teprve ohřát. Takže měl stejně studenou jako já.
To už jsme byli vstalí z postelí všichni. Jen uklidit, obléci se a jít na snídani.
To se nám povedlo rychle, občas byla i polštářová bitka.
V jídelně se vítáme s ostatními chlapci i s naším sbormistrem, povídáme o všem možném, hlavně o dnešním koncertu. Bude na jednom z významných trhů tady v regionu. A nás pozvali na jeho zahájení.
Snídaně byla fajn, mnoho zeleniny, salámů, pečiva a k pití čaj, bílá káva, nebo kakao. Co kdo chtěl.
Po snídani byla chvilka na čištění zubů a přípravu ke zkoušce před koncertem. Zpívat se má od tří odpoledne, takže budeme mít i krátké volno.
Kluci zjistili, že v penzionu je také bazén a hned se ptali, sbor mistra jestli se mohou jít, až budeme mít volno vykoupat.
Povídal, že můžeme, ale domluvit se musíme s paní na recepci, jestli je to možné.
Tedy, pochopil jsem, že to za nás vyjednávat nebude.
Tak jsme s klukama ještě před zkouškou zašli na recepci a vyptali se co a jak s bazénem. Paní recepční napřed říkala, že je to jen pro dospělé, ale pak volala panu řediteli penzionu a on souhlasil, že se můžeme v bazénu vykoupat.
Měli jsme radost a paní na recepci se optala, kdy bychom mohli přijít, a my že třeba dnes po zkoušce před koncertem.
Paní recepční se podívala do velké knihy a souhlasila. Musíme však splnit všechny podmínky pro vstup do bazénu, tedy před vstupem se řádně osprchovat a mít na sobě plavky. To se však ukázalo jako malý problém, nikdo z nás neměl plavky. Paní se zamyslela a umožnila nám koupání v čistém spodním prádle, nebo bez oblečení. Jak kdo bude chtít.
Tak jsme si už domluvili odpolední před koncertní činnost a s radostí, jsme to oznámili jak ostatním hochům, tak i sbormistrovi. Pochválil nás za naší samostatnost a hned na to začala dopolední zkouška. To se nám zpívalo s chutí a zpívali jsme podle sbormistra dobře.

„Kluci, jde vám to dobře a jsem spokojen, když takto budete zpívat na koncertu, tak to bude skvělé.“

Pověděl a my byli nadšeni, že se nám daří. Ale to už z dopoledne zbyl čas na proběhnutí se po okolí penzionu, šli jsme samozřejmě na hřiště, co jsme včera našli a hráli chvilku fotbal.
Při takovém fotbalu se vám nic nemůže skoro stát, jen když šikovně spadnete v souboji o míč, tak si můžete třeba odřít loket, jako mně. A to jsme hráli na trávníku, ale tam kde jsem spadl byli vysypané malé kamínky s pískem a tam jsem si loket odřel.
Nic moc, jen když jsem to pak za pomoci kluků z pokoje umýval, tak to pálilo.
K obědu je nějaká dobrá zelenina s kuřecím a k tomu další dobroty. Nikdo se však nepřejedl. Ale bylo to fajn. Děláme i posuňkové grimasy, na naše kamarády u jiných stolů a oni zase na nás, je u toho legrace.
Už se těším na odpoledne, jednak půjdeme do toho bazénu, jednak na koncert, který si moc užiji a taky pošlu domu nějaký ten pohled s pozdravem. Kluci už posílali, já chtěl taky, ale pak jsem na to zapomněl.
Máme krátký polední klid, ležíme na trávníku před penzionem, hrajeme stolní hru anebo si čteme. Také hlídáme čas, až budeme moct jít do bazénu, to bude za chvilku. Hned po obědě to nešlo.

CONCERT ON THE MARKET
In the morning we woke up to the singing of birds and also the sun, which got through the window to our room.
At first we just talked and didn’t get up, but I didn’t enjoy it for a long time, so after a while I got up and went to take a shower with cold water in the bathroom. The boys thought I would skip this habit today when I’m not home, but I didn’t want to, I just got used to it.
Bernard decided to give it a try and asked me what kind of water I was taking a shower with. Well, it’s cold, I told him and he would probably try a warmer one.
But, he did not try. Even from the hot water tap, cold flowed. It was depleted overnight and the new one has yet to warm up. So he was as cold as me.
We were all out of bed. Just clean up, get dressed and go for breakfast.
We did it quickly, sometimes there was a pillow fight.
We welcome other boys and our choirmaster in the dining room, we talk about everything possible, especially about today’s concert. It will be in one of the major markets here in the region. And they invited us to start it.
Breakfast was nice, lots of vegetables, salami, pastries and tea, white coffee or cocoa. What who wanted.
After breakfast, there was a moment to brush your teeth and prepare for the rehearsal before the concert. It’s supposed to be sung from three in the afternoon, so we’ll have a short break.
The boys found out that there was also a swimming pool in the guest house and immediately asked the foreman if they could go when we had time off to take a bath.
He said we could, but we had to talk to the lady at the front desk if it was possible.
Well, I understand that it will not be negotiated for us.
So the boys and I went to the reception before the rehearsal and asked what and how to do with the pool. The receptionist first said that it was only for adults, but then she called the director of the pension and he agreed that we could take a bath in the pool.
We were happy and the lady at the reception asked when we could come, and we said that after the rehearsal before the concert today.
The receptionist looked at the large book and agreed. However, we must meet all the conditions for entering the pool, ie before entering to take a proper shower and wear a swimsuit. However, this turned out to be a small problem, none of us had a swimsuit. The lady thought about it and allowed us to swim in clean underwear or without clothes. As anyone will.
So we have already arranged the afternoon before the concert and with pleasure, we announced it to both the other boys and the choirmaster. He praised us for our independence and the morning exam began immediately. We sang it with gusto and we sang well according to the choirmaster.

„Guys, you’re fine and I’m happy if you sing like that at a concert, it’ll be great.“

He said and we were thrilled that we were doing well. But there was already time left in the morning to run around the pension, of course we went to the field, which we found yesterday and played football for a while.
With such football, nothing can happen to you, only if you fall deftly in a fight for the ball, so you can rub your elbow, like me. And we played it on the lawn, but where I fell there were small stones with sand and I rubbed my elbow.
Not much, just when I washed it with the help of the boys from the room, it burned.
For lunch, there are some good vegetables with chicken and other goodies. But no one overeat. But it was nice. We also make gesture grimaces, it’s fun for our friends at other tables and they turn for us.
I’m already looking forward to the afternoon, on the one hand we will go to the pool, on the other hand to a concert that I will enjoy a lot and I will also send the house a look with a greeting. The boys were already sending, I wanted too, but then I forgot.
We have a short lunch break, we lie on the lawn in front of the pension, we play a board game or we read. We also watch the time when we can go to the pool, it will be a while. It didn’t work right after lunch.