Liščí ocásky – boj o šátky. / Fox tail – fight for scarves.

Liščí ocásky – boj o šátky. / Fox tail – fight for scarves.

Ocásky trochu jinak.

Boj o Liščí ocásky, kdy je šátek za pasem a kdy se hráč snaží sebrat jinému hráči šátek z poza jeho pasu, známe.
Jednou z variant této hry, je, že se vytvoří vláčky po dvou – třech hráčích. Vláček = dva, tři a více hráčů za sebou, kdy mají druzí položené ruce na ramenou hráče před sebou, nebo jej drží za pas.
První hráč je hlava a snaží se ukořistit šátek který je zs pasem posledního hráče vláčku.
Vláček loví šátky a zároveň brání svůj.
Minimální počet hráčů ve vláčku – dva.
Kořist a Lovec v jednom vlaku.
Zde je dobré, aby hrálo více hráčů, ten první totiž loví šátek za pasem posledního hráče ve svém vlaku! Vlak se různě může kroutit a je zajímavé pozorovat koordinaci celé skupiny.
Půl vlaku může být s lovce a druhá půle může být s posledním hráčem – s ocáskem. Při tom se všichni drží toho před sebou za pas.
No, snad je to srozumitelné.

The pieces are slightly different.

The fight for the fox tail, when the scarf is behind the waist, and when the player tries to pick another scarf player out of his waist, we know him.
One variant of this game is that two or three players will be trained. Troll = two, three or more players in a row when the other hand is placed on the player’s shoulders in front of them or holds them in the waist.
The first player is the head and tries to capture the scarf which is the waist of the last player’s train.
The trawler hunts the scarves and at the same time defends his own.
Minimum number of players in the train – two.
Booty and Hunter on one train.
Here is a good idea to play more players, the first to hunt the scarf behind the last player’s belt on his train! The train can be twisted in different ways and it is interesting to observe the coordination of the whole group.
Half a train can be with a hunter and the other half can be with the last player – with a tail. At that, everyone holds that in front of him for a passport.
Well, maybe it’s understandable.

A ještě jedna klukovská záležitost. Oblíbená hra nejen Kanadských chlapců. V současné době by nejspíš kluci skončili v diagnostickém ústavu.
Fotka je z 22.8.1929, Toronto.

And another boy’s affair. A favorite game of not only Canadian boys. Currently, guys would probably end up in a diagnostic institute.
The photo is from August 22, 1929, Toronto.

Fotografie je převzatá z internetu Google a Facebooku.
The photo is taken from the Google Internet and Facebook.

Napsat komentář