Melounová schůzka. / Melon meeting.

Melounová schůzka. / Melon meeting

28.6.2019
Dnešní páteční schůzka byla poslední v letošním školním roce. Pěkně jsme si jí užily. Zazněl pokřik Bobrů i Tygřic a my se opět jsme se přesunuly do stínu vzrostlých stromů, do vnitrobloku domů.
Zde jako první byla uskutečněna hra Na Myslivce, myslivec lovil zvířátka pouze pohledem – mrknutím. Hráči měli za úkol jej odhalit. 
Po hře zkoušíme svojí obratnost, lehneme si na záda, vyhodíme do vzduchu míček a rychle se postavíme a míček chytneme. Ne každému se daří, avšak při troše tréninku to nakonec jde všem. 
Nastala doba vyhlášení výsledků celoročního snažení, a také bodování za měsíc Červen. Na prvním místě se v ročním bodování umístila sestra Karolína Míková, druhé místo získal bratr Matyáš Poskočil a třetí místo připadlo Tondovi Kupečkovi. 
Každý získal nějakou tu odměnu, a všichni jsme obdrželi odměnu sladkou a to kus Melounu. Ke slovu přišlo i slovo z písma a krátká modlitba. 
Pak program pokračoval úpolovými hrami a několika zkouškami z obratnosti. Závěr patřil hře, kterou nám vysvětlil a přinesl Matoušek, po ní odcházíme k páté základní škole, tam zaznívají pokřiky a hlášení družin a pak nastává rozchod na letní prázdniny. 

Na závěr zbývá říci, že bratr Kristián vytvořil krásný model velitelského modulu Apollo 11. Je druhým z kamarádů, který splnil zadaný úkol.

19.přední hlídka Royal Rangers – Příbram 

Melon meeting
28.6.2019
Today’s Friday meeting was the last of this school year. We enjoyed it nicely. Both the Beavers and the Tigers shouted, and again we moved into the shade of mature trees, into the courtyard of the house.
Here was the game Na Myslivce, the hunter was hunting animals only with a glance. Players were tasked with revealing it.
After the game we try our dexterity, lie on our backs, throw up the ball and quickly stand and catch the ball. Not everyone is doing well, but with a little training it all goes to everyone.
It was time to announce the results of the year-long endeavor, as well as scoring for June. Nurse Karolína Míková placed first in the year’s scoring and brother Matyáš Poskočil took the second place and Tonda Kupeček came third.
Everyone got a reward, and we all got a sweet reward, a piece of Watermelon. The word came from the scriptures and a short prayer.
Then the program continued with combat games and several skill tests. The ending was a game that Matoušek explained to us and brought it to the fifth elementary school.

In conclusion, Brother Kristián created a beautiful model of the Apollo 11 command module. He is the second of his friends to accomplish the task.

19th Front Patrol Royal Rangers – Pribram