Mine tunnels to America near Beroun. / Důlní štoly na Americe u Berouna.

Lom Velká Amerika

Název: Lom Východ Synonyma: lom Velká Amerika

Dno lomu je na úrovni 322 m n.m. (6.těžební patro). Po úroveň 5.těžebního patra tj. 335 m n.m. je zatopen a slouží jako rezervoár vody pro provoz R.D. Mořina.

Mezi etážová přeprava rubaniny byla prováděna prostřednictvím sjezdů. Na úrovni 5.těž. patra je Vodní štola spojující lom s lomem Mexico. Z tohoto tunelu vede svážná chodba na úroveň 3. těž.patra, která ústí v z. části lomu Východ (tzv. Dolní štola).

Na úrovni 5.těž.patra u paty jv. stěny ve střední části lomu ústí Anděrova chodba pokračující směrem k SV. Průběh chodby je paralelní s lomovou stěnou. Přístup do lomu byl umožněn 130 m dlouhým tunelem o profilu 6×6 m. Tunel ústí v nejvýchodnější části lomu. Před ústím tunelu jsou zbytky svážné chodby jdoucí na úroveň 3. patra a následuje systém chodeb ověřujících kvalitu ložiska (tzv. Zbytovského štola). Na úrovni 371 m n.m. (3. těž.patro) v jv. lomové stěně ústí sběrná chodba Severní překop.

Title: Quarry East Synonyms: Quarry Great America
The bottom of the quarry is at the level of 322 m above sea level. (6th mining floor). Up to the level of the 5th mining floor, ie 335 m above sea level. is flooded and serves as a water reservoir for the operation of R.D. Mořina.
The inter-storey transport of the ribbon was carried out by means of exits. At the level of 5th load. floors is the Water Adit connecting the quarry with the Mexico quarry. From this tunnel, a sloping corridor leads to the level of the 3rd mining floor, which opens into the western part of the Východ quarry (the so-called Dolní štola).
At the level of the 5th floor at the base of the southeastern walls in the middle part of the quarry open Anděrova corridor continuing towards NE. The course of the corridor is parallel to the quarry wall. Access to the quarry was provided by a 130 m long tunnel with a profile of 6 × 6 m. The tunnel opens into the easternmost part of the quarry. In front of the mouth of the tunnel are the remains of a sloping corridor going to the level of the 3rd floor, followed by a system of corridors verifying the quality of the deposit (the so-called Zbytovské adit). At the level of 371 m above sea level. (3rd heavy floor) in jv. The collecting corridor opens into the quarry wall.

DMS – 49° 57′ 34″ s. š.; 14° 11′ 55″ v. d.Souřadnice místa Velká Amerika:

DDD MM.MMM – N 49° 57.567; E 014° 11.917
mexiko10 mala10 45v_patro 23z_patro_old 12v_patro 3v_patro 2z_patro velka10

  

Napsat komentář