ON – nepotřebuje,

ON – nepotřebuje,

 

„ON“ – nepotřebuje, křížky stavěné v lese a na polních cestách, ve městech i jinde. „ON“ – nepotřebuje, abychom jej zobrazovali, vymalovávali a třeba i prodávali jeho obraz.
Jemu stačí naše oddaná víra v jeho trojjedinost. To lidé – my – potřebujeme neustále zpodobňovat a symbolizovat všechno okolo Něho, vymýšlíme liturgické obřady, které mají uctít Hospodina a Syna i Ducha svatého. Avšak si neuvědomujeme, že to jej jen pro potěchu našeho oka, pro potěchu naší duše a ne Ducha.
Mnoho, obřadů se změnilo jen v lidské snažení ukázat se, jací jsme zbožní. (Farizejové)
A zatím prázdno v naší duši zabral ten zlý.

Slouží to jen jako berla k opření se v tomto pozemském světě o řád vytvořený lidmi.
Hospodin však již jeden věčný řád ustanovil – desatero, které předal Mojžíšovi.

Exodus 34 / 28

Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl tam bez chleba a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky. (to nám také ukazuje Ježíše na poušti bez chleba a vody)

V našem duchovním světě je to pro vroucího věřícího zbytečné, lze to však využít ke studiu. Není však zbytečné upřímné vyznávání, upřímné chvály, upřímné uctívání a modlitba, jak o samotě, tak ve společenství bratrů a sester.

Je-li někde psáno jak dlouho má trvat bohoslužba – uctívání, nejedná se o věc z Ducha, ale z duše, z naší mysli. Je to jen lidský produkt.

Izajáš 59 / 21

A toto bude má smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a má slova, jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani od úst tvých potomků ani od úst potomků tvých potomků, praví Hospodin, od nynějška až navěky.

Jozue 1 / 8

Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit.

Nikdo a nic nemůže záměrně limitovat naše modlitby, chvály, uctívání. To vše je postoj našeho srdce, chválíme upřímně, vyznáváme upřímně, uctíváme upřímně a modlitby jsou vroucí.

A tehdy se Nám bude dařit.

 

 

Napsat komentář