Páteční elektrická činění. / Friday electric tanning.

Páteční elektrická činění. / Friday electric tanning.

Páteční elektrická činění.

Páteční elektrické činění 19.přední hlídky Royal Rangers – Příbram, přineslo opět něco nového do odpoledního slunečného pátku. Oddíl se sešel, jak už tomu bývá zvykem u páté základní školy. Bobři i Tygřice se dnes snažili být lepšími ve všem než jindy, šlo o body. Hodnotili sami sebe. Bobři hodnotili družinu Tygřic a družina Tygřic hodnotila družinu Bobrů.
První body přineslo jen sepsání toho kdo co sebou má, co si zapomněl a také včasný a hezký nástup s pokřikem.
Na Ponorce, na našem oblíbeném místě se začalo se stavbou elektrického obvodu. Multivibrátoru, prostě blikače. Chvilka šikovnosti a chvilka poznání něčeho nového přineslo očekávaný výsledek. První se rozblikalo zapojení Bobrů a i Tygřicím se vedlo dobře. Stavba pomalu přešla v nácvik obvazové dovednosti, správně zavázat ruku, nebo koleno či hlavu, není jen tak. Chvilku to vše vypadalo jako v mumifikační dílně.
Takovouto dovednostní část vystřídala část s fyzickou náročností, úpolové hry, přetahy a boje, při kterých hned tak boule nevzniknou a při kterých se menší prohra neobrečí, ba naopak, povzbudí do dalšího snažení.
Chvilka s Písmem a povídáním o Samaritánovi, ukončila schůzku. Byla rovněž vyhlášena soutěž o stavbu vesmírné lodi Apollo, nebo Měsíčního modulu.

19.přední hlídka Royal Rangers – Příbram
24.5.2019

 

 

Friday electric tanning.

Friday Electric Rangers – Pribram’s Friday’s Electric Patrol brought something new again in the afternoon sunny Friday. The section met, as is customary in the fifth primary school. Both beavers and tigers tried to be better in everything than ever before. They rated themselves. The beavers rated the Tygřic party and the team of Tigers evaluated Bobrová’s retinue.
The first points brought only the writing of who has what to do with what he forgot and also the timely and nice arrival with a cry.
The construction of the electric circuit started at Ponorka, our favorite place. Multivibrator, just blinkers. A moment of skill and a moment of knowing something new brought the expected result. The first was the engagement of the Beavers, and the Tigers were doing well. The building has slowly moved into the practice of dressing skills, to properly tie a hand, or a knee or head, not just. For a moment it all looked like a mummification workshop.
Such a skill part was replaced by a part with physical difficulty, combative games, over-strokes and struggles, in which the bulge does not arise and in which the smaller loss does not cry, and vice versa, encourages further effort.
A moment with Scripture and talking about the Samaritan, she ended the meeting. A competition for the construction of the Apollo spacecraft or the Moon module was also announced.

19th Front Patrol Royal Rangers – Pribram
24.5.2019