Pereme se s mapou a Buzolou. / We fight with the map and Buzola.

Pereme se s mapou a Buzolou. / We fight with the map and Buzola.

Pereme se s mapou a Buzolou.
26.11. 2021

Máme pátek, den naší další schůzky, dnes se opět setkáváme s mapou a Buzolou.
U školy, naším prvním počinem je najít bez mapy a buzoly Sever. Výchozím bodem je nám jedem kámen v dlažbě. Skoro všem se to podařilo. Inu pamatovali jsme si to od poslední schůzky.
Opakujeme si základní používání busoly a hned máme za úkol najít jedno místo pomocí azimutu.
Když jsme jakž takž toto místo našli, je nám připomenuto, že na buzole je šipka a ta má být vždy ve směru od těla, tedy ukazuje nám kam jít. Jelikož někteří z nás stále buzolu drží opačně a tak by museli jít pozpátku.
Dál už naše trasa, vede pomocí azimutů a metrů až ke klubovně. Ale s ubývajícím denním světlem je často horší číst čísla na buzole.
Klubovna nás vítá příjemným teplem a krátkou hrou. Po ní se na velkém modelu buzoly seznamujeme opět se vším, co už asi známe, ale rádi zapomeneme.
Dalším krokem je hledání trasy pomocí azimutu v mapách. Nastavit mapu na SEVER je jednoduché, ale zorientujte jí na JIH. To už je složitější.
Nakonec se ukázalo, že to byl jen chyták. Jelikož pokud je mapa zorientovaná na Sever, je taky zorientovaná na Jih.
Po takovém náročném bádání byl už čas jen na slovo z písma, kde se o orientaci píše hodně a na závěr jsme si ještě zapraskali s bublinkovou fólií.

 

We fight with the map and Buzola.
26.11. 2021

We have Friday, the day of our next meeting, today we meet again with the map and Compass.
At the school, our first act is to find the North without a map and compass. The starting point is a poison stone in the pavement. Almost everyone succeeded. Well, we’ve remembered that since the last meeting.
We repeat the basic use of the compass and our task is to find one place by azimuth.
When we found this place anyway, we are reminded that there is an arrow on the compass and it should always be in the direction away from the body, so it shows us where to go. Because some of us still hold the compass the other way around and would have to go back.
Further on, our route leads through azimuths and meters to the clubhouse. But with diminishing daylight, it’s often worse to read compass numbers.
The clubhouse welcomes us with a pleasant warmth and short game. After her, on a large model of a compass, we get acquainted again with everything we already know, but we like to forget.
The next step is to find the route using the azimuth in the maps. Setting the map to NORTH is easy, but orient it to the SOUTH. It’s more complicated.
In the end, it turned out to be just a catch. Because if the map is oriented to the North, it is also oriented to the South.
After such a demanding research, it was only time for a word from the script, where a lot is written about orientation, and in the end we still cracked with bubble wrap.