Plníme odznaky za zásluhy. / We fill badges for merit.

Plníme odznaky za zásluhy. / We fill badges for merit.

A dnes se odznak za zásluhy získal.
28. 1. 2022
Dnešní schůzka proběhla venku, bylo sice mrazivo a slušně větrno, avšak my se nevzdali.
Prvním úkolem pro hlídku bylo jít notný kus cesty podle slepé mapy městem a zjistit názvy předem vybraných budov. Hlídka se rozdělila na skupinky, ty si volili cestu sami. Nakonec všichni dorazili na předem určené místo. K vysílači na odvalu šachty Prokop.
Zde začal boj každého o odznak za zásluhy – Orientace. Z devíti záludných otázek stačilo odpovědět správně na pět z nich a odznak byl získán. Děti však mnohdy odpověděly na všechny otázky.
Například hledali v mapě trasu, ukazovali, jak dovedou pracovat s busolou a mnohdy vzpomínali jak určit světové strany, podle přírodních ukazatelů.
Když bylo vše dobojováno, děti bez pomoci velitelů, na určeném místě rozdělali oheň, připomněli si tím i slova bratra Hopa, že světlo tmu pohltí. Oheň posloužil k ohřátí i k opečení Maršmelounů.
Závěr schůzky patřil slovu z písma a následné cestě, skoro potmě ke škole, kde již čekali rodiče.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram

And today he received a badge of merit.
Jan 28, 2022
Today’s meeting was outside, it was freezing and well windy, but we didn’t give up.
The first task for the patrol was to go a long way along the blind map of the city and find out the names of pre-selected buildings. The patrol was divided into groups, who chose the path themselves. Eventually, they all arrived at a predetermined location. To the transmitter at the Prokop shaft dump.
This is where everyone started fighting for a badge of merit – Orientation. Out of nine insidious questions, five of them were enough to answer correctly and the badge was obtained. However, the children often answered all the questions.
For example, they looked for a route on a map, showed how they could work with a compass, and often remembered how to determine the sides of the world, according to natural indicators.
When everything was fought, the children, without the help of the commanders, lit a fire in the designated place, thus remembering Brother Hop’s words that the light would engulf the darkness. The fire was used to heat and roast the Marshmelons.
The end of the meeting belonged to the word from the script and the subsequent journey, almost in the dark, to the school where the parents were already waiting.

19th Front Patrol Royal Rangers – Příbram