Praní prádla na letním táboře. / Laundry service at a summer camp.

Praní prádla na letním táboře. / Laundry service at a summer camp.

Pračka pro letní tábor.
Mnoho letních táborů pod stanem, v lesích i jinde v krajině, je, bylo a bude vybaveno táborovou pračkou.
Když letní tábory trvaly měsíc, nebo i celé dva měsíce, byli jste nuceni si svoje prádlo vyprat sami. Zde vám nepomáhala maminka, babička, nebo kdokoliv jiný.
Váš vůdce nebo rádce družiny vám ukázal jak na to a vy jste svoje špinavé ponožky, triko, trenýrky, kalhoty a další svršky, čas od času vzali do rukou a v teplé, či studené vodě je mnuli v rukou a snažili jste se je zbavit špíny.
Zde záleželo na vaší šikovnosti i trpělivosti. Byla to doba kdy i kluk si uměl vyprat i vyžehlit svůj oděv.
V současné době letní tábor trvající čtrnáct dní, je považován za strašně dlouhý a nějaké praní prádla? To po dětech může chtít jen někdo, kdo nezná hygienické předpisy.
A tak radši vozíme na letní tábory igelitové tašky na špinavé prádlo a kufr navíc s čistým oblečením.
Při tom však rodiče dětí vědí, že takto vychovávají generaci dětí, které si za chvilku ani čaj sami neosladí. Nebudou vědět jak. Za to v PC hře porazí každého zlořáda.

Jak tedy na to?

Na každém letním táboře je samozřejmostí sprcha, k očistě těla. Je jedno, zda v ní teče teplá nebo studená voda.
Ale, pračka na táboře chybí, prostě není proud, není pračka. A stačí jen málo.
Kbelík, zvon, prací prášek, nebo prací mýdlo a chuť si vyprat. Malé děti se tuto činnost naučí velmi brzo a nebude jim již nikdy proti mysli. Je to docela zábava, po sobě cákat mydliny, nebo vrhnout ponožku.
Také můžeme říci, že je to nehygienické a nebezpečné, děti se mohou nakazit nějakou nemocí, nebo se opaří. A prádlo se pokazí či zničí!
Takováto debata se vede po dlouhé roky v USA Scout boys, kde rodiče citují odborné články o škodlivosti takového to praní prádla, a rozebírají o vhodnosti takových to návodů i proč toto neučit žádné dítě.
Nakazit se nějakou chorobou z praní prádla můžeme i v hygienickém paneláku, domku s moderní pračkou. Opařit se můžeme i ve škole, nebo v restauraci.
Zakázat dětem prát prádlo v ruce je jednoduché, naučit je postarat se o sebe, je ještě jednodušší.

ŽEHLENÍ PRÁDLA NA TÁBOŘE.

Vyžehlit si skautskou košili, trenýrky, tričko, nebo kalhoty na letní táboře bez elektrického proudu je složitější, ale jde to. Buď se použije nahřívací žehlička jakou používali naše babičky, nebo si do ešusu nalijete horkou vodu a žehlíte. S vodou v ešusu, však žehlíme opatrně. Nevylít, neopařit se.  

 Atana

Washing machine for summer camp.
Many summer camps in a tent in the woods and elsewhere in the country, is, was and will be equipped camp washing machine.
When summer camps lasted a month or even two months, you were forced to wash their clothes themselves. There will not help my mother, grandmother, or anyone else.
Your leader or mentor entourage showed you how to do it and you’re my dirty socks, shirt, shorts, pants and other garments, from time to time they took hands and in warm or cold water is rubbing hands and tried to you is to get rid of dirt .
Here depended on your skill and patience. It was a time when even the boy knew how to wash and iron his clothes.
Currently, summer camp lasting a fortnight, is considered to be very long and some laundry? That the children may only want someone who knows the rules of hygiene.
And we’d better take them to summer camps plastic bags for dirty clothes and extra suitcase with clean clothes.
In doing so, however, parents know that thus raising a generation of children who have a short or tea neosladí themselves. They do not know how. For a PC game to beat each abuses.

How to do it?

On any summer camp is commonplace shower to cleanse the body. It does not matter whether it has a hot or cold water.
But, washer at camp are missing, not just current, no washing machine. And just a few.
Bucket bell, washing powder or laundry soap and wash the taste. Small children learn this activity very soon and they will never resented. It’s fun, consecutive splash suds, or throw a sock.
Also, we can say that it is unsanitary and unsafe, children can infect some disease, or scalded. A laundry to spoil or destroy!
Such a debate is taking place for years in the US Scout boys whose parents cite scientific articles about the harmfulness of such a laundry, and discuss about the appropriateness of such a recipe and why this not to teach any child.
Infect with a disease of laundry can also hygienic block of flats, a house with a modern washing machine. We can scald and at school, or at a restaurant.
Prohibit children to wash clothes in hand is simple, teach them to take care of themselves, it is even easier.
Atana
kopie-pracka-pro-letni-tabor-1

 

 

Napsat komentář