PRVNÍ SNĚMOVNÍ ROUCHA V ZÁBŘEHU. / The first „parliamentary“ robes in Zábřeh – Czech republik.

PRVNÍ SNĚMOVNÍ ROUCHA V ZÁBŘEHU. / The first „parliamentary“ robes in Zábřeh – Czech republik.

První roucha ve třetím skautském oddílu, ve městě Zábřeh. / budoucí kmen Shawnee.
20. března 1982 se na sněmovišti Devětsil konal první zábřežský sněm kmene Čerokí, kterého jsem měl to štěstí se účastnit a dokonce zde požádat o svá první 4 orlí pera, která mi byla udělena tehdejším vedoucím oddílu Kilim. Ale co bylo překvapující, že se zde již objevují první roucha a to hned dvě – Racek z družiny Lišek a Kili – vedoucí oddílu a kmene.

To, že se to s rouchy v zábřežském kmeni myslelo vážně, dokazuje hned první tábor kmene Čerokí Zábřeh, který se uskutečnil na tradičním místě v Horních Studénkách, (foto z tábora). Tam už roucho měl skoro každý bojovník a mnohé roucha byla také zaznamenána v první knize rouch, kterou ohnivci kmene založili 22.12.1982 v 14.15, jak poznamenal Mirek Hanuš- Mikenopa.

Je to až k nevíře, že se za více jak 30 let, podařilo v Zábřehu vytvořit, na 200 rouch a mnohé z počátků této tradice se dochovaly do dnešních dnů. Až budete tvořit své roucho, tak společně s ohnivci myslete na odkaz předešlých generací hochů a dívek, kteří tuto tradici poponesli, zase o kousek dál.
Mičkinikwa

gedžitka

Agitan přední díl 1

The first garment in the third Scout section, in the town of Zábřeh. / Future Shawnee.
On March 20, 1982, at the Devestil Hill, the first meeting of the Cheroki tribe was held, which I was lucky to participate in and even asked for my first four eagles to be given to me by the head of the Kilim Division. But it was surprising that the first robes appeared, and two of them – the Seagull from the company Lišek and Kili – the head of the division and the tribe.

The fact that the seriousness of the barbecue in the Sebrew tribe was seriously proved by the first camp of the Čerokí Zábřeh tribe, which took place in a traditional place in the Upper Studénky, (photo from the camp). There was almost every warrior in the robe, and many robes were also recorded in the first book of robe, which the fiery tribes founded on December 22, 1982 at 14.15, as Mirek Hanuš-Mikenop said.

It is up to the lack of faith that in more than 30 years, managed to create in Zábřeh, 200 roaches and many of the beginnings of this tradition have survived to this day. When you create your robe, so with the firefighters, think of the legacy of the previous generations of boys and girls who have spoken this tradition again.
                                                                                                       Mičkinikwa

IMG_0004 IMG_0001

 http://www.atana.rajce.idnes.cz/Snemovni_roucha_kmene_Shawnee%2C_ze_Zabreha_na_Morave./

 

Napsat komentář