První schůzka na Ponorce. / The first meeting on the Submarine.

První schůzka na Ponorce. / The first meeting on the Submarine.

http://www.rrpribram.cz/

Ponorka – kdysi zde býval důl Prokop, odval šachty je plácek o rozměrech 100×100 m.
Po skončení těžby, sloužil odval jako školní tělocvičné hřiště, pak bylo hřiště zrušeno a plácek je využíván k různým činnostem.
Submarine – there used to be a mine Prokop, the dump of the shaft is a plot measuring 100×100 m.
After mining, the dump served as a school gym, then the playground was closed and the plot is used for various activities.

První schůzka po prázdninách. 11.9.2020

Naše první schůzka po prázdninách se uskutečnila
V krásný slunečný páteční den.
Sešli jsme se na našem stálém místě a to u páté základní školy. Přišlo pět bratrů, tři sestry a samozřejmě vedoucí.
Po přivítání zazněly družinové pokřiky a pak jdeme na ponorku, tedy na odval šachty Prokop, kdysi sportoviště dnes hřiště s bujarou přírodou okolo a s velkým výhledem na město Příbram.
Na vyhlídce pořizujeme taky jednu z fotografií.
Je první schůzka a tak hrajeme převážně hry, Na šlechtice,
Na detektiva, a mnoho dalších, při kterých cvičíme paměť, rychlost, obratnost a důvtip.
Posléze se dozvídáme pravidla nové celoroční pokladové hry, cílem hráčů je sesbírat všechny Diamanty a dopravit je do hradu. Na cestě nás však může potkat jakákoliv překážka a pak musíme splnit drobný úkol.
Schůzka uplynula velmi rychle a nadešel čas, vrátit se ke škole, kde na nás již čekali rodiče.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram

The first meeting after the holidays.

Our first meeting after the holidays took place
On a beautiful sunny Friday day.
We met at our permanent place at the fifth elementary school. Five brothers, three sisters and, of course, leaders came.
After the welcome, the party shouts were heard and then we go to the submarine, ie to the dump of the Prokop shaft, once a sports ground, today a playground with lush nature around and with a great view of the town of Příbram.
We are also taking one of the photos on the lookout.
It’s the first date, so we play mostly games, Na šlechtice,
For detectives, and many others in which we practice memory, speed, dexterity and wit.
Then we learn the rules of the new year-round treasure game, the goal of the players is to collect all the Diamonds and transport them to the castle. However, we may encounter any obstacle along the way, and then we must complete a small task.
The meeting passed very quickly and it was time to return to school, where our parents were already waiting for us.

19th Front Patrol Royal Rangers – Pribram