Putování za Betlémskou hvězdou. / Wandering for the Star of Bethlehem.

Putování za Betlémskou hvězdou. / Wandering for the Star of Bethlehem.

11.12. 2021

Letošní putování za Betlémskou hvězdou vedlo do Žežických skalek nedaleko Příbrami.
V devět hodin dopoledne se scházíme u Albertu na Zdaboři. Naše cesta vede polem, lesem a různými cestami. Je napadlý sníh, takže dopravní prostředek Boby se hojně využívá. Cestou plníme nejrůznější úkoly, ať už je to určování azimutu, nebo jiné přírodovědné. Hrají se i hry a sníh se plně využívá.
Po příchodu do lomu, je velkým úkolem rozdělat oheň a uvařit čaj, opéct buřty i jiné dobroty. Rozdělání ohně v zasněžené krajině na místním hezkém ohništi, není zpočátku jednoduché, ale povedlo se. Vaříme, svačíme a pak hrajeme i hru na Zvířátka. A nejen tu. Když se naplnil čas, bylo ohniště zasypáno velkou hromadou sněhu a my se zkratkou vrátily do Příbrami.

Wandering for the Star of Bethlehem. 

This year’s journey to the Star of Bethlehem led to the ZeZice rock gardens near Pribram.
At nine o’clock in the morning we meet at Albert in Zdabor. Our path leads through fields, forests and various paths. It’s snowing, so Bob’s vehicle is widely used. Along the way, we perform a variety of tasks, whether it is azimuth determination or other science. Games are also being played and the snow is being fully utilized.
After coming to the quarry, the big task is to start a fire and make tea, roast burritos and other goodies. Making a fire in a snowy landscape by a nice local fireplace is not easy at first, but it worked. We cook, snack and then we also play the Animal game. And not just here. When the time came, the fireplace was covered with a large pile of snow and we returned to Pribram.