ROZHOUPÁME VÁNOČNÍ ZVON. / We play on Christmas bell.

ROZHOUPÁME VÁNOČNÍ ZVON. / We play on Christmas bell.

Rozhoupáme Vánoční zvon, zpívá se v jedné písničce. My však pojedeme zpívat jiné písně a skladby do Paříže, pak do Monswiller a ještě Épinal a do několika dalších měst. A pak budou Vánoce a já i ostatní kluci pojedeme domu na Svátky.
Zapomněl jsem vám říct, že před několika dny byla po jedné hudební hodině ještě taková zkouška nás nových, právě pro to Vánoční turné. Abychom i my nováčci, prožili naše první větší turné. A tak hudební mistři a učitelé vybrali z nás dvaceti nových, pět nejlepších. A já byl mezi nimi.
Takovou jsem měl ohromnou radost a mám stále. Je mi sice líto, že nemohou jet všichni kluci, ale ti co nebyli vybráni, budou aspoň zpívat tady v okolí města.
Starší kluci jedou na Vánoční turné do Koreje a taky ne všichni. Občas se prostě stane, že váš hlas začne stávkovat, nebo mírně nachladne a podobně. Je jasné, že to každého dost mrzí.
Opravdu se těším jak nikdy, moje první skutečné turné. Hned jsem to psal rodičům domu. Aby, měli taky radost. A nejlepší z toho je, že na turné jede taky kamarád Rémy, takže až pojedeme domu, pojedeme opět spolu a tak nebudu mít práci s cestováním. Zní to trochu sobecky, ale myslím to však upřímně a jsem jeho tatínkovi vděčný, že s nimi mohu jezdit.
Turné se blíží a nás vybrané chlapce a to jsem já, Rémy, Benjamin, Yannis a Bastien, čeká větší příprava. Zkoušíme zpívat se staršími hochy a jde to dobře, aspoň si to myslím.
Měl jsem obavu, jak nás přijmou, tedy ti naši starší kluci, ale ani jsem nepoznal, že by se nad námi vytahovali, nebo nás poučovali a tak.
Prostě jsou to kamarádi a je s nimi fajn. Budeme zpívat hlavně vánoční skladby, ať už takové ty kostelní – komorní, nebo klasické a taky občas moderní.
Dozvěděl jsem se, že asi budeme vystupovat i v televizi na kanále France 3. Je to naplánované, ale kdo ví.
Už vím, které písně se budou zpívat, takže to budou Vánoční koledy, Ave Maria, Láska, láska, láska, Rolničky, Tichá noc, nějaké univerzální skladby a mnoho dalších. Takže se učím texty, zpívám se skupinou, s kterou budu vystupovat a ještě k tomu musím dobře zvládat školu. Naštěstí pololetní zkoušky budou až v Lednu.
Když jsme měli nedávno službu na úklid v jídelně, většinou večer, tak jsme uskutečnili závod v jízdě na pojízdných stolcích. Občas se povede závodit nebo si jen tak hrát i při různých ne zrovna chtěných pracích. Všechno bylo fajn až do chvíle, kdy se nám podařilo jedním vozíkem na nádobí shodit z jiného vozíku několik talířů, které tam zbyli od rána. Tedy ty vozíky se srazili. Malér byl na světě a my dostali strach, co z toho bude. Byla z toho jen velký hřmot a malá mrzutost ze strany vedoucího kuchyně a nám byla přidělena další práce navíc. Nejenže jsme museli uklidit uklizené místo, kam se rozbily ty talíře, ale taky nás čekalo drhnutí podlahy v jídelně. Ještě, že tu na to máme stroj. Ale, napřed se musí přesunout stoly a židle ke zdím. A to je pořádná práce. Všechno máme hotové těsně před večerkou.
Z dnešního dne zbývá jen čas na večerní hygienu a pak jít spát. Jsme docela unavený. Dnešní den se ten Vánoční zvon rozhoupal až moc.

We play on Christmas bell.

We swing the Christmas bell, it is sung in one song. However, we will sing other songs and songs to Paris, then to Monswiller and Épinal and several other cities. And then it will be Christmas and I and the other boys will go home for the Holidays.
I forgot to tell you that a few days ago, after one music class, there was still such a rehearsal for us new ones, just for that Christmas tour. So that we newcomers can experience our first major tour. And so the music masters and teachers chose twenty of us, the best five. And I was among them.
I was so happy and I still have it. I’m sorry that not all the boys can go, but those who have not been selected will at least sing here around the city.
Older boys go on a Christmas tour to Korea, and not all of them. Sometimes it just happens that your voice starts to strike, or gets a cold, and so on. It is clear that everyone is quite sorry.
I’m really looking forward like never before, my first real tour. I immediately wrote to the parents of the house. So that they are happy too. And the best part is that Rémy’s friend is also touring, so when we go home, we’ll go together again so I won’t have a job traveling. It sounds a bit selfish, but I mean it honestly and I’m grateful to his dad that I can ride with them.
The tour is approaching and the selected boys and us, Rémy, Benjamin, Yannis and Bastien, are waiting for more preparation. We try to sing with older guys and it goes well, at least I think so.
I was worried about how they would accept us, our older boys, but I didn’t even know that they would rise above us or teach us and such.
They’re just friends and they’re fine with them. We will sing mainly Christmas songs, whether church – chamber or classical and sometimes modern.
I learned that we will probably appear on TV on France 3. It’s planned, but who knows.
I already know which songs will be sung, so it will be Christmas carols, Ave Maria, Love, love, love, Jingle bells, Silent Night, some universal songs and many more. So I’m learning the lyrics, I’m singing with a group I’m going to perform with, and I have to manage the school well. Fortunately, the mid-term exams will not be until January.
When we recently had a cleaning service in the dining room, mostly in the evening, we held a race in the tables. Sometimes they manage to race or just play during various works that are not exactly wanted. Everything was fine until we managed to throw several plates left by another cart from another cart, which have been left there since the morning. So the carts collided. There was trouble in the world and we got scared of what it would be like. It was just a big rumble and a little annoyance on the part of the kitchen manager and we were given extra work. Not only did we have to clean up a tidy place where the plates broke, but we also had to scrub the floor in the dining room. Also, we have a machine for that. But, first the tables and chairs must be moved to the walls. And that’s a good job. We have everything ready just before dinner.
From today, all that remains is time for evening hygiene and then going to bed. We’re pretty tired. Today, the Christmas bell swayed too much.