Kdo si hraje nezlobí. / Who plays naughty.

Kdo si hraje nezlobí. / Who plays naughty.

PONORKA

Vodní skauti z přístavu Dub Všenory, mají ve svém herním repertoáru hru Torpédo.
Družiny představují ponorky, mají zavázané oči až na kapitána ponorky. Družina je v zástupu, hráči mají ruce na ramenou, hráče před sebou, první v zástupu je torpédo. Kapitán poklepem na rameno hráče před sebou udává směr pohybu ponorky a poklepem mezi lopatky vystřeluje torpédo.
Úkolem ponorek je torpédovat druhou ponorku, kapitán navádí svou ponorku tak, aby mohl vyslat torpédo do cizí ponorky a zasáhnout jí. Poklepový povel se přenáší přes celou ponorku až k torpédu. Tedy každý hráč kopíruje poklep hráče za sebou. Proto mají ruce na ramenou. Občas se to nepovede.
Povely:

Poklepání na obě ramena současně – vpřed.
Poklepání na jedno rameno – levé nebo pravé – změna směru plavby.
Poklepání na hlavu – stop, zastavit.
Poklepání mezi lopatky – vystřelit torpédo do nepřátelské ponorky. Torpédo běží se zavázanýma očima vpřed a zasahuje ponorku – dospělák musí zabránit vběhnutí torpéda do pevného předmětu.

Jak rychle kapitán klepe tak rychle ponorka pluje, pomalý poklep – pomalá plavba, rychlé klepání – rychlá plavba.
Dospělí mají za úkol zabránit najetí ponorky do pevného předmětu – sloup, strom, auto, stan, atd.
Jinak hře nechávají volný průběh.
Občas může dojít k situaci, kdy kapitán ponorky sleduje cizí ponorku a jeho vlastní se řítí na „stan“. V poslední chvíli tuto situaci zahlédne, zběsilým klepáním na jedno rameno kolizi zabrání a opravdu občas zbývají cm do nárazu.

dscf0295_result dscf0296_result dscf0303_result dscf0290_result dscf0292_result

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBMARINE

Water scouts from the port of Mar Všenory have in your gaming repertoire game torpedo.
Retinue represent submarines are blindfolded to the captain of the submarine. Daycare is in the crowd, the players have their hands on their shoulders, the player in front of him, the first in the company’s torpedo. Captain tap on the shoulder of players in front of him indicates the direction of movement of the submarine and tapping the blade fires a torpedo.
The task of the submarine’s torpedo second submarine captain guides his boat so that he could send to foreign submarine torpedo and hit her. Tapping command is transmitted through the entire submarine to torpedo. Thus, each player copies percussion players behind. Therefore, their hands on their shoulders. Sometimes it does not.
commands:

Tapping on both shoulders at the same time – forward.
Tapping on one shoulder – left or right – to change the direction of navigation.
Tap on the head – stop, stop.
Tapping between the shoulder blades – fire a torpedo into enemy submarines. The torpedo runs blindfolded forward and strikes the submarine – grown-vběhnutí must avoid torpedoes into a solid object.

How quickly knocks the captain and the boat goes fast, slow percussion – slow cruise, knocking quick – quick cruise.
Adults have the task of preventing approaching the submarine into a solid object – pole, tree, car, tent, etc.
Otherwise, let the game run its course.
Sometimes a situation may occur when a submarine captain pursues a foreign submarine and its own rushing to „tent“. At the last moment he sees this situation, frantic knocking on one shoulder will prevent collisions and really sometimes remain cm into the crash.

Napsat komentář