Šipky. / Darts.

Šipky. / Darts.

Seznámení se ŠIPKAMI.
15.10. a 22.10. 2021
Dnešní hezký podzimní den byl věnován prvnímu seznámení se ŠIPKAMI.
Hlídka se rozdělila po třech na tři skupinky. Skupinky plnily dva lepící úkoly a jeden sportovní.
Nakonec to byli sportovní úkoly všechny. Lepila se rozstříhaná nakreslená šipka. Děti poznali její části, pak lepily rozstříhaný papírový terč. Odpovídali na rozmanité otázky ze sportu – hod Šipkou, otázky byli po okolí louky a odpovědi taky.
Nakonec následovali hry a závěr schůzky patřil jak slovu z písma tak i soutěži v hodu šipkou.
Příští týden, budeme vyrábět šipky.
Vyrábíme šipky
22.10.2021
Je krásný pátek, a my už po druhé se zabýváme šipkami na házení do terče.
Dnes v klubovně budeme tyto šipky vyrábět. A docela nám to šlo.
Podívejte se na fotky.

Introduction to ARROWS.
15.10. and 22.10. 2021
Today’s nice autumn day was dedicated to the first acquaintance with ARROWS.
The patrol was divided into three groups of three. The groups performed two sticky tasks and one sports.
In the end, they were all sports assignments. A cut drawn arrow stuck. The children recognized its parts, then glued the cut paper target. They answered various questions from sports – an arrow throw, the questions were around the meadow and the answers as well.
In the end, games followed and the end of the meeting belonged to both the word from the font and the dart throw competition.
Next week, we will produce darts.
We make arrows
10/22/2021
It’s a beautiful Friday, and for the second time we’re dealing with darts for throwing at a target.
Today we will produce these darts in the clubhouse. And we did quite well.
Take a look at the photos.