souboj mezi družinama / duel between groups

souboj mezi družinama / duel between groups

I takto napínavý může být souboj mezi družinama. 
Even so exciting can be a duel between parties.

http://www.shawnee.cz

Společenství mladších i starších chlapců a děvčat, které se hlasí k myšlenkám skautingu a woodcraftu a v rámci Midewiwinu ČR šíříme junácký ekumenismus. Jsme oddíl – kmen, který si vybral své jméno podle severoamerických indiánů kmene Shawnee, česky tedy Šavani.
Ti nejmladší jsou organizováni ve skautské organizaci Junák, starší členové pak v Českém skautingu ABS a ti nejstarší hájí čest společenství Midewiwin.

A community of younger and older boys and girls who are committed to the ideas of scouting and woodcraft, and within Midewiwin in the Czech Republic we are spreading junky ecumenism. We are a division – a tribe that chose its name after the North American Indians of the Shawnee tribe, ie Šavani in Czech.
The youngest are organized in the Junák scout organization, the older members in the Czech ABS Scouting and the oldest defend the honor of the Midewiwin community.