Světlo / Light / אור

Světlo / Light / אור

Díky jeho světlu, vidíme světlo.

Žalm 36 / 10
Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. 

Na počátku byl Bůh a u Boha bylo slovo, to slovo, o kterém se hodně mluví je SVĚTLO. Budiž světlo, pravil Bůh a bylo světlo. Tím světlem pro křesťany je Ježíš Kristus, pro ateisty a pro lidi s mentálním povědomím o Bohu je to fyzikální jev. 

Ježíš Kristus je světlem na našich každodenních cestách, dětem svítí na cestě do školy a ve škole a po zbytek nekonečného dne, pracujícím na cestu do práce a po zbytek nekonečného dne. 
Světlo pro nekonečný den. Den nekončí, má jen cosi co nazval Bůh dnem a to druhé co nazval nocí. Je to však den, po celý ten den svítí světlo Ježíše Krista. Svítí na cestu, kterou před námi vyčistil a prošel. 
Bůh má zájem, aby každý šel po cestě, po které jde Ježíš Kristus. Tam je to světlo věčného života, tam je ta prosperita, tam je to zdraví, tam je ta nekonečná radost dětí jejich rodičů a jejich rodičů.

=Ale, já mám takové a takové problémy a tolik toho musím udělat, zařídit, že žádné Boží požehnání nevnímám.=

Tak si konečně sundej duchovní brýle zatemňující světlo Ježíše Krista. Zavolej – Pane, tady jsem, chci vidět tvé světlo na své cestě!

To světlo Ježíše Krista v našich životech tu je, i když to mnohokrát tak na první pohled nevypadá, ale je tu!

Máš zaměstnání? Máš hodně práce v zaměstnání? To je Boží požehnání. Pak už je na tvém duchovním vnímání a na duchovní komunikaci s Kristem, jak tu práci přijmeš. Můžeš jí přijmout pozemsky, můžeš jí přijmout v Boží slávě a přinese ještě více užitku.

Máš jedno, dvě, tři a více dětí? Říkáš, že zlobí, neposlouchají a tak podobně? Podívej se na to očima člověka v Kristu, zahoď brýle, které ti ukazují tmu, uvidíš své děti v jiném světle. V Božím světle, jak si hrají na dospělé, jak se mezi sebou učí komunikovat a žít společně, dokáží mít skoro dospělácký přehled o světě. Jsou to děti, o kterých můžeš říci, – To jsem já.

Světlo, může být ledově chladné, může být i hřejivě příjemné. Jaké světlo si vybereš, za jakým půjdeš, jaké budeš hledat a jaké najdeš, záleží na tvém svobodném rozhodnutí. Bůh tě, nebude nutit jít za světlem Ježíše Krista. 
Satan tě, snadno naláká a bude se o to snažit, abys šel – šla za jeho na první pohled hřejivým světlem, které se v konečném stadiu změní na ledový chlad a tmu.

Díky Ježíšovu světlu, můžeme vidět světlo a můžeme dobře rozlišovat které světlo je v pohodě a které už ne.

Thanks to his light, we see light.

Psalm 36/10
For the source of life is with you, and in your light we see light.

In the beginning there was God and there was a word with God, the word that is talked about LIGHT. Let there be light, said God, and there was light. The light for Christians is Jesus Christ, for the atheists, and for people with mental awareness of God, it is a physical phenomenon.
Jesus Christ is the light on our everyday journeys, children shining on their way to school and school, and the rest of the endless day, working on their way to work and the rest of the day.
Light for an endless day. The day is not over, it has something that God has called the day and the other what he called the night. But it is a day, the light of Jesus Christ shines throughout that day. It shines on the path he cleared and passed before us.
God is interested in everyone following the path of Jesus Christ. There is that light of eternal life, there is that prosperity, there is health, there is the infinite joy of their parents‘ children and their parents.

= But, I have such and such problems and I have to do so much to make sure that I do not perceive any blessings of God.

So finally take off the spiritual glasses obscuring the light of Jesus Christ. Call me – Lord, here I am, I want to see your light on my way!

The light of Jesus Christ in our lives is here, although it does not seem so many times at first, but here it is!

Do you have a job? Do you have a lot of work to do? This is God’s blessing. Then it is up to your spiritual perception and spiritual communication with Christ as you accept the work. You can accept her earthly, you can accept her in God’s glory and bring even more benefit.

Do you have one, two, three or more children? Are you saying they’re angry, don’t listen, and the like? Look at it through the eyes of man in Christ, throw away the glasses that show you the darkness, see your children in a different light. In God’s light as they play at adults, how they learn to communicate with each other and live together, they can have an almost adult overview of the world. They are children you can say about – It’s me.

Light can be icy cold, it can be warm as well. What light you choose, what you go for, what you look for and what you will find depends on your free choice. God will not force you to follow the light of Jesus Christ.
Satan will lure you in and try to go – he followed his warm light at first glance, which in the final stage turns into icy coldness and darkness.

Thanks to the light of Jesus, we can see the light and we can distinguish well which light is cool and which no longer.