Tajemství podzimního listí. / Secrets of autumn leaves.

Tajemství podzimního listí. / Secrets of autumn leaves.

The main task of green leaves is photosynthesis.
In winter, the plants must save water. The roots cannot efficiently draw water from the soil due to a drop in temperature or frozen soil.
It is a good austerity measure.
The hormone ETHYLENE is responsible for leaf fall. In autumn, its content in the leaves increases.
How do plants know when autumn is coming?
Decrease in daily temperatures, lower sunlight – shortening of days.

 

Anatomická stavba listu
Na povrchu listu je pokožka tvořená plochými buňkami – epidermis. Vnější stěna je krytá kutikulou. Součástí epidermis jsou průduchy, trichomy a papily. U dřevin jsou průduchy většinou na spodní straně listů, kdežto u bylin jsou vyvinuty na obou stranách. Jejich hustota se mění podle druhu a může jich být i několik set na 1 mm². Tvar průduchu a struktura sousedních buněk je důležitým diagnostickým znakem. Přebytečná voda je z listů vylučována vodními skulinami – hydatodami, které bývají na špičce listů nebo na okraji zoubků.

Základní pletivo listu je mezofyl. Ten je u bifaciálního listu rozčleněn na svrchní –palisádový parenchym a dolní houbový parenchym. U listů monofaciálních je palisádový parenchym na obou stranách a uprostřed je houbový parenchym. Palisádové buňky jsou protáhlé a obsahují značné množství chloroplastů. Houbový parenchym obsahuje méně chloroplastů, je tvořen laločnatými buňkami a vytváří mezibuněčné prostory pro výměnu plynů a vody.

Wikipedie

Anatomical structure of the leaf
On the surface of the leaf is the skin formed by flat cells – the epidermis. The outer wall is covered with a cuticle. The epidermis includes vents, trichomes and papillae. In woody plants, the vents are mostly on the underside of the leaves, while in herbs they are developed on both sides. Their density varies according to the species and can be several hundred per 1 mm². The shape of the vent and the structure of neighboring cells is an important diagnostic feature. Excess water is excreted from the leaves by water crevices – hydatodes, which are usually at the tip of the leaves or at the edge of the teeth.

The basic leaf tissue is mesophyll. In the case of a bifacial leaf, it is divided into an upper-palisade parenchyma and a lower fungal parenchyma. In monofacial leaves, there is a palisade parenchyma on both sides and a fungal parenchyma in the middle. Palisade cells are elongated and contain significant amounts of chloroplasts. The fungal parenchyma contains fewer chloroplasts, is formed by lobular cells and creates intercellular spaces for the exchange of gases and water.

Wikipedia

Zdroj informací: 
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Wikipedie
Source of information:
Institute of Experimental Botany AS CR, v.v.i.
Wikipedia