Titulní strany časopisu Skaut Junák, 1939. / Title pages of Skaut Junák.

Titulní strany časopisu Skaut Junák, 1939. / Title pages of Skaut Junák.

První číslo časopisu JUNÁK vyšlo 15. ledna 1915, od té doby se název rozšířil na SKAUT-JUNÁK a stal se nedílnou součástí skautingu v době jeho svobodného bytí. Se zákazem organizace JUNÁK vždy přišel i zákaz časopisu. Každopádně je JUNÁK nejstarším časopisem pro mládež, který vychází dodnes.

Dnes archivovaná čísla patří do „období jednotných titulních stran“ – kresba z roku 1928 od českého secesního malíře a dekorativního umělce Alfonse Muchy, tvořila úvod každého řádného čísla 17.ročníku časopisu.

Jedno číslo časopisu SKAUT-JUNÁK stálo v letech 1930-31 přesně Kč 2, roční předplatné Kč 18. Časopis měl vycházet každý měsíc, vyjma letních prázdnin, ale nedařilo se to vždy. Napřílad 1.číslo vyšlo až 1.října 1930. Časopis měl 20 stran.

SKAUT-JUNÁK vycházel v letech 1930-31 na formátu 31 x 23 cm. Předplatné časopisu na celý rok činilo 18 Kč. V rámci 17.ročníku vyšlo 8 čísel – respektive 6 normálních čísel a jedno dvojčíslo – celkem 152 stran.

The first issue of JUNAK magazine was published on 15 January 1915, since then the name has been extended to SKAUT-JUNÁK and became an integral part of scouting at the time of its free being. The ban on the JUNÁK organization always came up with a ban on the magazine. Anyway, JUNÁK is the oldest youth magazine that is still up to date.

Today, the archived figures belong to the „period of unified title pages“ – a drawing from 1928 from the Czech Art Nouveau painter and decorative artist Alfons Mucha, was the introduction of every regular issue of the 17th edition of the magazine.

One issue of the SKAUT-JUNAK magazine stood between 1930-31 and was exactly CZK 2, an annual subscription of CZK 18. The magazine was to be published every month except summer holidays, but it was not always possible. For example, the 1 st issue was published on 1 October 1930. The magazine had 20 pages.

SKAUT-JUNÁK originated in 1930-31 on a 31 x 23 cm format. The subscription of the magazine for the whole year was CZK 18. During the 17th year, 8 numbers – 6 regular numbers and one double number – were 152 pages in total.

http://www.detske-casopisy.cz/vsech-15-stran-casopisu-skaut-junak-17-rocnik-1930-31/

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Casopis_Skaut_Junak%2C_1939._Titulni_strany./

Napsat komentář