Trojnožka s klíštětem. / Three leg with tick.

Trojnožka s klíštětem.

Je sedmého Června, šestnáct hodin odpoledne. Právě nám začíná další schůzka Royal Rangers. Po včerejší noční bouřce, která přinesla dlouho očekávaný déšť a ochlazení, je fajn počasí.
Hned po nástupu se odebíráme na naší Ponorku, cestou hrajeme hru Klíště, je to taková hra s kolíčky na prádlo. Na Ponorce se napřed hodnotí uplynulý měsíc Květen. První tři získávají drobnou odměnu, tou je tentokrát vystřihovánka velitelského modulu Apollo.
Po vyhlášení výsledků, přichází ke slovu povídání o Klíšťatech. Kde se vyskytují, jak se dostanou člověku na kůži a nakonec byla ukázka jak Klíště dobře odstranit. Kdo chtěl, mohl si to vyzkoušet. Sice bez klíštěte, ale i tak to šlo.
Učíme se nový uzel na svázání trojnohy a kříže. Toníkovi to jde samo a ostatní jen koukají. Když už jsme uvázaly všechny uzle, je čas i na hry, Úpolové i jen tak pro legraci.
Závěr patří k povídání o Samsonovi a jeho skutcích. Úklid Ponorky, zabalení všeho možného a odchod k páté základní škole. Zazněl pokřik, podali jsme si ruce, řekli své Ahoj a každý se vydal na cestu do svého domova.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram

Three leg with tick.

It’s June 7, 4 pm. We’re just starting another Royal Rangers meeting. After yesterday’s night storm that brought the long-awaited rain and cooling down, the weather is fine.
Immediately after we start our submarine, on the way we play game Tick, it’s such a game with clothes pegs. The last month of May is evaluated on Ponorka. The first three receive a small reward, this time the cutout module Apollo.
After the announcement of the results, a talk about Ticks comes up. Where they occur, how they get on the skin of a person and finally there was an example of how to remove the Tick well. Whoever wanted could try it. Though without a tick, but it did.
We learn a new knot to tie a tripod and a cross. Tonik goes on alone and the others are just watching. When we have tied all the knots, it’s time to play, Combat and just for fun.
The conclusion is to talk about Samson and his deeds. Cleaning the Submarine, packing everything and leaving for the fifth elementary school. There was a shout, we shook hands, said their Hi, and everyone went on their way to their home.

19th Royal Rangers Patrol – Pribram