Uzel přátelství. / Friendship node.

Uzel přátelství. / Friendship node.

Článek převzat z časopisu Boys life.
Article taken from Boys life magazine.

http://www.boyslife.org/hobbies-projects/funstuff/164689/the-friendship-knot-how-to-secure-your-neckerchief-without-a-slide/

 

Uzel přátelství: Jak sepnout cípy šátku bez turbánku.
Autor: Gina Circelli
Je tu uzel, který vám přijde vhod, když nemáte turbánek nebo jinou vhodnou sponu. Říká se tomu uzel přátelství (a za ním je opravdu skvělý příběh. Více o tom na konci tohoto příspěvku).
Zde je návod, jak jej uvázat:

Proč se nazývá uzel přátelství?
Možná jste slyšeli, že se nazývá buckaroo uzel, britský čtvercový uzel, nebo uzel úspěchu. Ale skauti milují příběhy po celém světě, zde je příběh o uzlu přátelství.

Poté, co skaut sváže cípy šátku tímto uzlem, často jej dává příteli. To platí zejména pro události, jako je World Scout Jamboree, kde skauti z jiných zemí přinesou spoustu dalších šátků, které budou sdílet s novými přáteli.
Nejlepší způsob, jak naučit více skautů uvázat tento uzel, je předvést jim to v praxi. Najděte si čas pro výuku tohoto skvělého uzlu.
Stejně jako přátelství tento uzel spojuje dva oddělené kusy dohromady.
I když mluvíte různými jazyky, skauti rozpoznají tento uzel jako přátelský symbol skautingu.
Jakmile je to svázané, už ho nikdy nebudete muset rozvázat (jako přátelství).
Jednoduše posuňte volně vázaný šátek přes hlavu a sundejte jej.
Ať už používáte tento uzel k navázání přátel se skauty z celého světa nebo k naučení nového skauta ve vašem oddílu, abyste jej uvázali musíte se uzel naučit sami.
Uzel přátelství je skvělý způsob, jak získat dovednost a sdílet ji s někým novým.

 

Friendship Knot: How to pinch the scarf without the turban.
By: Gina Circelli
There’s a knot that comes in handy when you don’t have a turbo or other suitable buckle. It’s called a friendship node (and there’s a great story behind it. More at the end of this post).
Here’s how to tie it:

Why is it called a friendship node?
You may have heard it is called a buckaroo knot, a British square knot, or a success knot. But the Boy Scouts love stories around the world, here’s the story of the knot of friendship.

After a scout ties the corners of the scarf with this knot, he often gives it to a friend. This is especially true for events like the World Scout Jamboree, where scouts from other countries will bring a lot of scarves to share with new friends.
The best way to teach more scouts to tie this knot is to show them in practice. Take the time to teach this great knot.
Like friendship, this knot connects two separate pieces together.
Even if you speak different languages, scouts recognize this knot as a friendly scouting symbol.
Once it is tied, you will never have to untie it (as a friendship).
Simply slide the loose scarf over your head and remove it.
Whether you use this node to make friends with scouts from around the world or to teach a new scout in your club to tie it up, you need to learn the node yourself.
A node of friendship is a great way to acquire a skill and share it with someone new.