V BAZÉNU. / IN THE POOL.

V BAZÉNU. / IN THE POOL.

Nadešla naše dlouho dnes očekávaná chvíle, jdeme na chvilku do bazénu.

Do koncertu zbývají tři hodiny. Tak v bazénu můžeme být jen chvilku, asi tak celkem hodinu. Je nás deset a paní recepční se domluvila s jedním z plavčíků, že nás ohlídá. Plavčík, tedy zaměstnanec penzionu se jmenuje Brett.

Brett nám ukázal, kde jsou skříňky na šaty a kde sprchy. Docela nám i nařídil, že před vstupem do bazénu se musíme pořádně umýt, jinak nás tam nepustí. Jako bychom to nevěděli. Asi si myslí, že jdeme do bazénu poprvé.

Nakonec budeme plavat v bazénu v trenýrkách, každý jsme si na to donesli čisté, nepoužité.

V šatnách jsme začali hned soutěžit, kdo bude první nahatý, kdo bude první namydlen pod sprchou, ale to se těžko hodnotilo. Pak jsme vyrazili do bazénu. Brett si tam na lavičce četl noviny. Když jsme k němu přišli, tak je odložil, čekali jsme, že nám něco poví, třeba nějaká pravidla, ale on jen řekl:

„Tak si to užijte, já jen na vás dohlédnu.“

A to bylo vše. Tak jsme se s jásotem pustili do bazénu, plavalo se na závody, potápěli jsme se i jen tak srandovně dováděli.

Ani bych neřekl, jak ta hodina v bazénu rychle utekla. Brett zapískal na píšťalku a oznámil nám, že už máme nejvyšší čas jít z bazénu ven, to abychom stihli koncert.

Moc se nám nechtělo, nikdo z kluků však neprotestoval, všichni jsme hned poslechli. Poděkovali jsme Brettovi a rozloučili jsme se s ním. V šatnách už to bylo jen o rychlosti, osušit se, převléci se do oblečení na koncert, tedy do jevištního kostýmu, nebo-li do školní chlapecké uniformy. Věci na koupání, jako mýdlo, ručník a mokré trenýrky, které posloužili jako plavky, jsme ještě odnesli do svých pokojů.

Pak už si jen bereme nezbytné věci, trochu not, lahvičku s pitím, tedy kdo chtěl a sbíháme do jídelny, kde už čekají ostatní kluci. Stihli jsme to včas. Akorát.

Sbormistr byl rád a pochválil nás za dodržení slova, že budeme včas připraveni k odchodu na velký trh a na slavnost.

IN THE POOL

Our long-awaited moment has come, we are going to the pool for a while.

There are three hours left until the concert. So we can only be in the pool for a while, about a total of an hour. There are ten of us, and the receptionist has arranged with one of the lifeguards to look after us. The lifeguard, so the employee of the boarding house is called Brett.

Brett showed us where the lockers were and where the showers were. He also quite told us that we have to wash thoroughly before entering the pool, otherwise they won’t let us in there. As if we didn’t know. He probably thinks we’re going to the pool for the first time.

Eventually we will swim in the pool in shorts, we each brought clean, unused for it.

We immediately started competing in the locker rooms, who would be the first to be naked, who would be the first to be soaped in the shower, but it was difficult to evaluate. Then we went to the pool. Brett read a newspaper on the bench there. When we came to him, he put them down, we expected him to tell us something, maybe some rules, but he just said:

„Then enjoy it, I’ll just keep an eye on you.“

And that was all. So we went to the pool with cheers, swam to the races, we dived and just had fun.

I wouldn’t even say how fast that hour in the pool passed. Brett blew his whistle and told us that it was high time to get out of the pool to catch the concert.

We didn’t like it very much, but none of the boys protested, we all obeyed right away. We thanked Brett and said goodbye to him. In the locker rooms, it was just about speed, drying up, changing into clothes for a concert, ie a stage costume, or a school boy’s uniform. We took the bathing items, such as soap, a towel and wet shorts, which served as a swimsuit, to our rooms.

Then we just take the necessary things, a little notes, a bottle of drink, whoever wanted, and run to the dining room, where the other boys are already waiting. We made it in time. Just.

The choirmaster was happy and praised us for keeping our word that we would be ready in time to leave for the big market and for the celebration.