Valná hromada s měřením vzdáleností. / General meeting with distance measurement.

Valná hromada s měřením vzdáleností.
14. 6. 2019

Krásné slunečné a horké počasí nás poslalo do vnitrobloku pod zelené koruny stromů. Chladivý stín nám umožnil hrát naše oblíbené hry a také několik nových. Jednou z nich byla i hra s názvem Valná hromada. To mladší členové oddílu se snaží povalit na zem svého vedoucího.
Pak na řadu přišlo měření vzdáleností, tedy jak je co daleko, měřil se krok a krokem se měřily další vzdálenosti.
Ke slovu přišli i úpolové hry, kdy se trénovala odvaha a hbitost hráčů, uhnout před letícím míčkem je občas dobré.
Poslední hra dnešní schůzky měla název Lovec. Lovec mrknutím oka lovil zvířata a zvířata museli určit kdo je lovec. Hra se nakonec hrála celkem třikrát, jak byla dobrá.
Závěr schůzky patřil slovu z písma a připomenutí nadcházející výpravy. Která bude příští sobotu 22. 6. 2019.

19. přední hlídka Royal Rangers – Příbram

General meeting with distance measurement.
14. 6. 2019

Beautiful sunny and hot weather sent us to the courtyard under the green trees. The cool shadow has allowed us to play our favorite games as well as some new ones. One of them was the game called General Meeting. The younger members of the squad are trying to lay down on the ground of their leader.
Then there was a distance measurement, that is, as far as possible, the distance was measured and further distances were measured.
Combat games have come to the word, where the courage and agility of the players have been practiced, and it is sometimes good to dodge the flying ball.
The last game of today’s meeting was called The Hunter. By the blink of an eye the hunter hunted animals and the animals had to determine who the hunter was. The game was finally played three times as good.
The end of the meeting was a word of scripture and a reminder of the upcoming expedition. Which will be next Saturday, June 22, 2019.

19th Royal Rangers Patrol – Pribram