Zatmění slunce. Úplněk měsíce. / Solar eclipse. Full moon.

Zatmění slunce. Úplněk měsíce. / Solar eclipse. Full moon.

Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje. Taková situace může nastat jen, pokud je Měsíc v novu. V případě úplného zatmění dochází na zastíněné části Země k výraznému setmění a ochlazení, kolem Měsíce zakrývajícího Slunce je vidět výrazná záře sluneční koróny, na obloze se objeví hvězdy i některé planety a jev mohou doprovázet také neobvyklé reakce zvířat. Tyto průvodní jevy v některých kulturách v minulosti vedly ke spojování události s náboženstvím a přisuzování mystických významů. V moderní době jsou však duchovní významy zatmění Slunce většinou odmítány v důsledku snadnosti pochopení jeho příčin.

The eclipse of the Sun is an astronomical phenomenon that occurs when the Moon enters Earth and the Sun, so it partially or completely covers it. Such a situation can only occur if the moon is new. In the event of a complete eclipse, the shadowy parts of the Earth are obscured and cooled, and the sun’s corona glow is visible around the Moon covering the sun, the stars and some planets appear in the sky, and the unusual reactions of animals can accompany the phenomenon. These accompanying phenomena in some cultures in the past have led to the association of the event with religion and the attribution of mystical meanings. In modern times, however, the spiritual meanings of the eclipse of the Sun are mostly rejected because of the ease of understanding of its causes.

Wikipedie.

Zatmění slunce 20.3.2015 a měsíc v úplňku 14.11.2016. March 20, 2015 solar eclipse. Full Moon November 14, 2016.

V úplňku je Měsíc na opačné straně od Země než Slunce, což nastává v době, kdy nový měsíc má stáří 14,8 dne. Měsíční disk je tak pro pozorovatele ze Země plně osvícen a Měsíc vypadá na obloze jako bílé (nebo žluté či oranžové) jasné kolo. Ze Země ovšem vidíme neustále stejnou, tzv. přivrácenou stranu Měsíce. Pokud je kolem Měsíce další kolo, říkáme mu měsíční halo, které údajně věstí změnu počasí.
Úplněk je jediná měsíční fáze, ze které lze někdy pozorovat zatmění Měsíce. Protože ale oběžná dráha Měsíce kolem Země je skloněná proti oběžné dráze Země kolem Slunce, většinou Měsíc probíhá nad nebo pod zemským stínem. Proto se zatmění Měsíce nevyskytuje při každém úplňku.
Úplňkový Měsíc obyčejně vychází hned po západu Slunce a výrazně osvětluje noční krajinu i oblohu. Při úplňku je výrazně snížena možnost sledování hvězd a jiných nebeských objektů, neboť odražené světlo Měsíce přezáří světlo většiny hvězd.

Full Moon is on the opposite side of the Earth than the Sun, which occurs at a time when the new moon is 14.8 days old. The Moon disc is thus fully enlightened for Earth observers and the Moon looks bright in the sky as a white (or yellow or orange) clear wheel. But of Earth, we see the constant, so-called side of the moon. If there is another round around the Moon, we call it a moon halo that supposedly reflects the weather.
The full moon is the only lunar phase that can sometimes be seen as the lunar eclipse. But since the moon’s orbit around the Earth is inclined against the Earth’s orbit around the Sun, most of the Moon is above or below the earth’s shadow. Therefore, the lunar eclipse does not occur at every full moon.
The moon moon usually emits just after sunset and significantly illuminates the night landscape and the sky. At the full moon, the ability to watch stars and other celestial objects is greatly diminished as the reflected light of the moon overlaps the light of most stars.

Wikipedie.

Video od bratra Erika z USA. / Video by Erika brother from the US.