Žižkovský jarní kilometr s legendou českého skautingu. / Spring Zizkov with legend of Czech scouting.

Žižkovský jarní kilometr s legendou českého skautingu.

Kolik příležitostí se nám naskýtá, abychom se po zajímavých místech pražského Žižkova mohli projít ve společnosti tak zaníceného místního patriota a pamětníka, jakým je nejstarší český skaut Eduard Marek, známý i pod přezdívkou Hroznýš?

Taková ojedinělá akce – poznávací vycházka Žižkovský jarní kilometr s legendou českého skautingu – se uskuteční v sobotu 18. května od 11 hodin.

Výjimečnost vycházky je i v tom, že Eduard Marek oslavil letos už své 102. narozeniny!

Vedle obdivuhodného věku (narodil se 17. března 1917) překypuje skautský bard i výjimečnou životní energií a vitalitou. Pravidelně se zúčastňuje skautských akcí, aktivně dochází na setkání Klubu přátel Žižkova i na pravidelné schůzky svého oldskautského klubu. Lze se s ním setkat i při mnoha významných veřejných akcích a výročích. A všude dojíždí ze svého současného bydliště v Braníku sám, městskou dopravou.

Sraz účastníků vycházky je v 11 hodin na Žižkově, na nároží Chelčického a Lupáčovy ulice. Poblíž místa startu vycházky, na místě dnešního hotelu Olšanka, stál Markův rodný dům. Jednotlivá zastavení na trase pak připomenou další osobnosti spjaté se Žižkovem – básníka Jaroslava Seiferta, spisovatele Jaroslava Foglara, hudebního skladatele Jaroslava Ježka či zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka.

Akce bude od cca 12.30 hodin završena besedou s Eduardem Markem v Informačním centru Prahy 3 (Milešovská 1) u nám. Jiřího z Poděbrad. Součástí besedy bude i autogramiáda jeho nedávno napsaných knižních pamětí Nebyl den jako druhý.

Info: 
Slavomil Janov – Nashville, tel.: 602 686 725Spring Zizkov with legend of Czech scouting

 

How many opportunities do we have to visit the interesting places of Prague’s Žižkov in the company of such an enthusiastic local patriot and witness, as is the oldest Czech scout, Eduard Marek, also known as the Grapefruit? This unique event – the Zizkov spring kilometer walk with the legend of the Czech Scouting – will take place on Saturday 18 May from 11 am.
The uniqueness of the walk is also in the fact that Eduard Marek celebrated his 102nd birthday this year!
In addition to an admirable age (born on March 17, 1917), the Scout bard is full of exceptional life energy and vitality. She regularly participates in scout events, actively attends a meeting of the Žižkov Friends Club and also regularly meets her old club. It can also be seen in many major public events and anniversaries. And everywhere he commute from his current residence in Branik himself, by public transport.
The meeting of the walkers is at 11 am in Žižkov, at the corner of Chelčický and Lupacova streets. Near the starting point of the walk, on the site of today’s Olšanka Hotel, was Mark’s birthplace. The individual stops on the route will remind of other personalities connected with Žižkov – poet Jaroslav Seifert, writer Jaroslav Foglar, composer Jaroslav Ježek or founder of Czech scouting A. B. Svojsík.
The event will be culminated with a discussion with Eduard Marek in the Information Center of Prague 3 (Milešovská 1) near nám. Jiřího z Poděbrad. The discussion will also include an autograph session of his recently written book memoirs Wasn’t the Day as Second.
Info:
Slavomil Janov – Nashville, tel .: 602 686 725