Velikonoce / Easter

Proč se slaví Velikonoce

www.velikonoce.vira.cz

Historie a význam Velikonoc – stručně03442
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. 
Před cca 3500 lety dali ale kananejskému svátku jara 
zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: 
oslavou vyvedení a osvobození 
židovského národa z egyptského otroctví. 
Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce 
dostaly současný význam 
Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. 
 Smyslu (křesťanských) Velikonoc porozumíme
na pozadí Velikonoc židovských:
Židovské Velikonoce (pesach)
Obsahem židovského svátku je oslava Boha – Zachránce (Spasitele).
Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů.
Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název velikonoc: „pesach“ – „uchránění, ušetření, přejití“.
Křesťanské Velikonoce
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila. Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a smrti.
Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: „Bůh zachraňuje, Bůh je spása“. Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro všechny.
Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu „exodu“ – vyjití, „pesachu“ – přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás…
Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy.
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.
Ty a Ježíš: nepřemožitelná dvojice
Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde naší cestou. (Svatý Augustin)
V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom stále znovu nezačínali s onou nadějí, která se naplno projeví při slavení velikonoční bohoslužby liturgie Veliké noci:
Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. Velikonoce nám dávají dost světla, abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy. (Johannes B. Brantschen)
Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Kristus byl vzkříšen jako první,
v něm všichni dojdou života.
(srov. 1 Kor 15,20-22)
The history and meaning of Easter –
Easter is its origin spring festivities.
Before about 3500 years ago, but they gave Canaanite Spring festival
whole new meaning to the Jews to their feast of Passover:
Bringing the celebration and liberation
Jewish people from slavery in Egypt.
Two thousand years ago, then Easter
given the current importance
Christ’s death and resurrection.
Více obrázků najdete na webovém portállu RAJČE. Odkaz uveden níže.
More pictures can be found on the web portállu tomatoes. Link given below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Velikonoce/

PomlázkaPomlázka 1 píšťalky návod

Napsat komentář