Ať už jsi Král. / Whether you are King.

Ať už jsi Král. / Whether you are King.

Ať už jsi Král nebo jen chlapec, jsi stále vítěz v Kristu Ježíši.
Ať už jdeš pouští světa nebo po louce v Božím království, stále jsi vítěz.
Bůh svou smlouvu s tebou nikdy nezruší, Bůh jí vždy naplní a ještě přidá něco navíc.
Ty jdeš a on jde před tebou, ty jdeš a on umetá cestu tvou, ty kráčíš a Bůh před Tebou běží, aby naplnil s radostí zaslíbení, které Ti dal.

Když přijdeš na tento svět, jako Královský syn, nebo dcera, je ti vše úplně jedno.
Ať jsi privilegované dítě, tobě je to úplně jedno.
Tebe jedině zajímají okamžiky plné lásky, her a dovádění. Bůh se Ti však dá poznat, On ti ukáže cestu dvou tváří, a vejdeš-li podle svého rozhodnutí na tu správnou, vejdeš tak plně do jeho zaslíbení, které Ti dal.
Vejdeš-li z různých okolností na cestu druhou, nesměruje tvé kroky na tu cestu správnou, to proto, abys získal, co Ti už dávno dal, a co pro tebe má navíc.

Máme-li nalézat, musíme jít, pokud se zastavím, většinou ztratíme směr.
Jeho hledání je nejednotné a plné rozporů, pravd, lží, názorů, mystiky a dalších směrů.
Každý kompas ukazuje na Sever, každý lidský počin ukazuje na Stvořitele, ať chceme nebo ne, nakonec tu cestu, po které jít k Bohu, najdeme. Nejblíže k ní mají děti. Čím více dní jsou na tomto pozemském světě, tím dál od nich tato cesta je.
To v případě, že jim jejich rodiče tuto cestu z nějakého důvodu zapřeli.

Královský synu, Královská dcero, není nic těžkého v Kristu Ježíši.

Jeremjáš 33 / 19
Potom se stalo k Jeremjášovi Hospodinovo slovo:
Toto praví Hospodin: Jestliže budete moci zrušit mou smlouvu se dnem a mou smlouvu s nocí, takže den a noc nebude ve svůj čas, pak bude zrušena také má smlouva s mým otrokem Davidem — že bude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu — a s lévijskými kněžími, mými služebníky.

Vítězslav Čermák – Atana

Whether you are King.

Whether you are a King or just a boy, you are still a victor in Christ Jesus.
Whether you walk through the wilderness of the world or through a meadow in the kingdom of God, you are still the winner.
God will never cancel His covenant with you, God will always fulfill it and add something extra.
You go and he goes before you, you go and he sweeps your way, you walk and God runs before you to fulfill with joy the promise he has given you.

When you come to this world, like the Royal Son or a daughter, you don’t care.
Whether you are a privileged child, you don’t care.
You are only interested in moments full of love, games and antics. But God will be known to You, He will show you the path of two faces, and if you enter the right one according to your decision, you will fully enter into his promise that He has given you.
If you enter the other path from different circumstances, it will not direct your steps on the right path, in order to get what it has given you a long time ago and what it has extra for you.

If we are to find, we must go; if I stop, we will usually lose our way.
His search is inconsistent and full of contradictions, truths, lies, opinions, mysticism and other directions.
Every compass points to the North, every human action points to the Creator, whether we like it or not, in the end we find the way to go to God. Children are closest to her. The more days there are in this earthly world, the farther this journey is from them.
This is in case their parents denied them this way for some reason.

The king’s son, the king’s daughter, is nothing difficult in Christ Jesus.

Jeremiah 33/19
And the word of the LORD came to Jeremiah, saying,
Thus saith the LORD; If ye be able to break my covenant of the day, and my covenant of the night, so that day and night shall not be in their season; and with the priests the Levites, my servants.

Vítezslav Cermak – Atana