Co nám brání? / What prevents us? / מה מונע מאיתנו?

Co nám brání? / What prevents us? / מה מונע מאיתנו

Co nám lidem zabraňuje hrát počítačové hry, sledovat zavádějící, nehezké a jinak špatné pořady v televizi nebo v kině?
Co nám brání koupit si hodnotnou literaturu, dobré jídlo, skvělé a užitečné věci? Proč se upínáme ke zlu propagovaném pomocí filmu, knihy, hovoru?
Proč je člověk fascinován zlem? Proč je to tak snadné podléhat tomuto světu, bulváru?
Svět s malým s na začátku slova, je pod vládou Satana. Nebrání tedy lidem v konání věcí, které jsou mu libé, které se mu zamlouvají.
Nemá však rád když lidé čtou Bibli, když naslouchají kázání pastorů, když sami začnou přemýšlet a rozumět Božímu světu i světskému světu. Když najednou prohlédnou léčky a úklady světa, kde žijí. Pak Satan začne proti nim brojit, staví jim do cesty překážky, útočí jak na ně tak na jejich rodiny, snaží se je zničit a vrátit zpět do poslušného stáda světského světa.
Vytrvá-li člověk ve svém snažení jít po cestách Božího království, přijme-li do svého srdce Ježíše Krista, všechny tyto úklady Satanovy ustanou. Pak už Satan nad dalším člověkem z Božího lidu ztratil moc.
Víra ve svatou trojci, v Krista Ježíše, je zadarmo. Nic to nestojí.
Jen jedno, chtít říci Ježíši tady jsem, chci s tebou žít navěky. Nic víc.
Vaší silou – modlitbou, ve jménu Ježíše dovedete měnit nepříjemné okolnosti.
Ano, Ježíš jde před námi, umetá naše cesty, tak proč modlitba za to či ono.
Bůh to chce slyšet od každého z nás, je náš smluvní partner, jedná za nás. Kdo si o nic neřekne, nic nemá.
A pokud vidíme, pokud slyšíme, tak poznáváme jeho dílo pro nás a naše rodiny.
Bůh dal každého z nás do naší rodiny a to ne jen tak bez rozmyslu, každý máme v rodině úkol, cestu.
Jsme v ní důležití. Jsme důležití i v církvi, ve sboru, v každodenní modlitbě a Díkuvzdání.

What prevents us from playing computer games, watching misleading, nasty and otherwise bad TV or cinema shows?
What prevents us from buying valuable literature, good food, great and useful stuff? Why are we focusing on evil promoted by film, book, talk?
Why is man fascinated by evil? Why is it so easy to submit to this world, the boulevard?
The world with little s at the beginning of the word is under the control of Satan. Therefore, it does not prevent people from doing things that are pleasing to them, which they like.
However, he does not like people to read the Bible when they listen to the pastors‘ preaching when they think and understand the world of God and the world of the world. When they suddenly examine the ambushes and treasures of the world where they live. Then Satan begins to fight against them, putting obstacles in the way, attacking both them and their families, trying to destroy them and return to the obedient herd of the world.
If one persists in his quest to go along the paths of the kingdom of God, if he accepts Jesus Christ into his heart, all these deprivations of Satan will cease. Then Satan has lost power over another man of God’s people.
Faith in the Holy Trinity, in Christ Jesus, is free. It’s nothing.
One thing, wanting to say Jesus here I am, I want to live with you forever. Nothing more.
By your power – prayer, in the name of Jesus you can change unpleasant circumstances.
Yes, Jesus goes before us, sweeps our ways, so why pray for this or that.
God wants to hear from each of us, is our contractual partner, acting for us. Who does not say anything, has nothing.
And if we see, we know his work for us and our families.
God has put each of us in our family, not just without thinking, everyone has a task, a way in the family.
We are important in it. We are also important in church, church, daily prayer, and Thanksgiving.