Dort, hřebíčky, provázek, odměna. / Cake, cloves, string, reward.

Dort, hřebíčky, provázek, odměna. / Cake, cloves, string, reward.

1.4. 2022

Oproti minulému pátku a teplému víkendu, dnes prožíváme studenou zimu. Naše schůzka začíná přesně ve čtyři hodiny odpoledne. Dnes se nás sešlo jedenáct, šest kluků – Bobři a pět dívek – Lišky.
Hned na začátku soutěžíme v nejsilnějším pokřiku, družina, která vyhraje, získá dort.
Nakonec je vše nerozhodně. Dort bude patřit všem.
Odcházíme na nedaleké prázdné parkoviště za školu a tam na asfaltu hrajeme bojovou hru.
Při níž se jedna družina musí dostat do kruhu a druhá v tom brání. Po dvou kolech vítězí dívky nad chlapci.
V klubovně některé děti nevěří, že je tam opravdu dort. Je, a už se krájí na dvacet kousků.
To aby si mohl každý aspoň jednou přidat.
Následuje vyhodnocení měsíce Března, ceny jsou stylové, jelikož se ještě plní odborka Nářadí, takže, kladívka různé velikosti a svinovací metry. Kdo se snažil, mohl si vybrat odměnu.
Hned na to začínáme s dokončením našeho výrobku – cedulky se jménem.
Kdo dnes začínal s prací, tak jí taky dokončil a povedlo se vše podle hesla: Já Ti ukážu, jak a Ty to dokážeš. A každý si dnes odnesl odborku Nářadí.
V závěru schůzky si povídáme slovo z písma, někteří bratři projevili zájem se podívat do velké místnosti a ptali se, proč děti v neděli chodí do naší klubovny. Na všechny jejich otázky jsme odpověděli.
Schůzka končí u školy, zaznívají pokřiky a děti s cedulkami na krku odjíždějí do svých domovů.

Cake, cloves, string, reward.
1.4. 2022
Compared to last Friday and a warm weekend, today we are experiencing a cold winter. Our meeting starts at exactly four o’clock in the afternoon. Today we had eleven, six boys – Beavers and five girls – Foxes.
Right at the beginning, we compete in the strongest shout, the party that wins gets the cake.
In the end, everything is a draw. The cake will belong to everyone.
We go to a nearby empty parking lot behind the school and play a fighting game on the asphalt.
In which one party must get into the circle and the other prevents it. After two rounds, the girls win over the boys.
In the clubhouse, some kids don’t believe there’s really a cake. It is, and it is already being cut into twenty pieces.
So that everyone can add at least once.
The evaluation of the month of March follows, the prices are stylish, as the Tools department is still being filled, so, hammers of various sizes and tape measures. Whoever tried could choose a reward.
We start to finish our product – name tags.
Whoever started working today also finished it, and everything went according to the motto: I will show you how and you can do it. And everyone got a Tools department today.
At the end of the meeting, we talked from the scriptures, some brothers showed interest in looking into the large room and asked why the children go to our clubhouse on Sundays. We answered all their questions.
The meeting ends at school, shouts are heard and children with signs around their necks leave for their homes.