Dvě schůzky s uzly. / Two appointments with knots.

Dvě schůzky s uzly. / Two appointments with knots.

20.5. 2022

Byl pátek dvacátého Května. Byl proto, že schůzka je již minulostí a vytvořili jsme tak historii. Pokud o dnešní schůzce nic nenapíšeme, neukážeme obrázky tak to nebude znamenat pro naše následovníky, že nebyla. O schůzce dvacátého se bude povídat z úst do uší a tak dál. Dnes jsme si s dětma, povídali o minulosti a historii. A i trochu o archeologii. Jak vědci dovedou z vykopaných starých věcí, říci o minulosti velmi hodně.
Naše pouť začala u školy na lavičkách. Vážeme uzle, lodní, loďkový i Ambulák. Pak putujeme k bráně na druhou stranu, do divočiny. Tam na bráně opakujeme uzle a hned se učíme první vazbu – Křížovou.
Je jednoduchá a děti jí zvládaly ke konci schůzky dost dobře.
Putujeme okolo stromu Akátohrušky na Sráz smrti. A pak na Ponorce u hasičských překážek, vážeme další, tedy stejné uzle. Cvičíme i vazbu Křížovou.
Hrajeme hry s míčem, soutěžíme v uzlování a pomocí uzlů se dozvídáme slovo z Písma.
Na konci schůzky každý dostal knížku pro večerní čtení a pak už jen seběhnout, velmi opatrně Sráz smrti a jít okolo Akátuhrušky ke škole. Cestou chlapci správně určují mnoho rostlin. Je to fajn.
Příští schůzku už budeme soutěžit o polštářky a i o odznak odborky Uzle a vazby.

It was Friday the 20th of May. It was because the meeting is a thing of the past and we have made history. If we don’t write anything about today’s meeting, we won’t show pictures, so it won’t mean for our followers that it wasn’t. The twentieth meeting will be talked about from ear to ear and so on. Today, we talked to the children about the past and history. And a little bit about archeology. As scientists can tell from the excavated old things, a lot about the past.
Our pilgrimage began at school on benches. We tie knots, shipping, boating and Ambulák. Then we travel to the gate on the other side, into the wilderness. There we repeat the knots at the gate and we immediately learn the first binding – Křížová.
She is simple and the children managed her quite well at the end of the meeting.
We travel around the Akátohrušky tree to the Death Gorge. And then on the Submarine at the fire brigade, we tie other, ie the same nodes. We also practice Křížová binding.
We play ball games, compete in knotting, and use knots to learn the word from Scripture.
At the end of the meeting, everyone was given a book for the evening reading and then just ran down, very carefully to the Death Trail and walk past Akatuhruška to school. Along the way, the boys correctly identify many plants. Its fine.
Next time we will compete for pillows and also for the badge of the expert Uzle and bindings.

27.5. 2022
Každý pátek je tak trochu svátek. Děti vědí, že v sobotu nemusí do školy a tak si schůzku jako vždy užijí.
Sešlo se nás celkem šestnáct. Sedm chlapců, sedm dívek a dva vedoucí.
Občas trochu zaprší, ale program je docela plný zajímavostí. Jednou z nich je i první boj o polštářky. Těch máme pouze deset. Dnes se soutěží v uvázání lodního uzlu, loďkového úvazu a dalšího uzle dle vlastní volby. Také je potřeba ukázat vazbu křížovou, tedy svázat dvě krátké větve k sobě do kříže.
Boj to byl urputný, někdo se opravdu snažil a jiný zase jen tak koukal opodál.
Byla i možnost se uzel od kamarádů naučit a pak uvázat.
Polštářek nakonec získalo šest kamarádů. Zbývají čtyři polštářky. Kdo je příště získá?
Hrály se i oblíbené hry, běhací schovávaná, střelba gumičkou na různý způsob a trochu dovednosti bylo zapojeno do činnosti.
Rozdělat malý ohníček v mírném dešti zápalkami z KPZ, se ukázalo pro starší děti složitým úkolem. Kdežto mladší děti, tento úkol zvládli velmi dobře.
Na konci schůzky nám drobně prší, než skončil nástup, začalo docela pršet.
My se však deště nebojíme.

Every Friday is a bit like a holiday. The children know that they do not have to go to school on Saturdays, so they will enjoy the meeting as always.
A total of sixteen of us met. Seven boys, seven girls and two leaders.
Sometimes it rains a bit, but the program is quite full of interesting things. One of them is the first fight for pillows. We only have ten. Today, they compete in the mooring of a boat knot, boat mooring and another knot of their choice. It is also necessary to show a cross bond, ie to tie two short branches together in a cross.
The fight was fierce, some really tried and others just looked around.
There was also the opportunity to learn the knot from friends and then tie.
The pillow eventually gained six friends. There are four cushions left. Who will get them next?
Popular games were also played, running hide-and-seek, rubber band shooting in various ways and a bit of skill was involved in the activity.
Making a small fire in the light rain with matches from KPZ proved to be a difficult task for older children. However, the younger children managed this task very well.
At the end of the meeting, it rains a little before the start ends, it starts to rain quite a bit.
However, we are not afraid of the rain.