Jsem chlapec a i muž. (obraz synovství ) / I’m a boy and a man. (image of sonhood)

Jsem chlapec a i muž. (obraz synovství ) / I’m a boy and a man. (image of sonhood)

Jsem chlapec, hraji si jako chlapec,
dovádím jako chlapec,
raduji se jako chlapec,
pláču jako chlapec,
zpívám jako chlapec,
přemýšlím jako chlapec a žiji jako chlapec.

Ale když je potřeba být vážný, jsem vážný jako muž.
Když je potřeba prokázat znalosti, prokazuji je jako muž.
Když je potřeba být rozhodný, rozhodnu jako muž.
Když je potřeba přiznat průšvih, přiznám jej jako muž.
Když mám prokázat čest a úctu, prokazuji čest a úctu jako muž.

A přesto jsem stále malý chlapec, žijící ve velkém světě dospělých lidí.
Až mě budete příště kárat a chtít trestat za moje chlapectví, vzpomeňte si, jaké bylo Vaše chlapectví.

1Koritským 13/8 – 13

Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine.
Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne.
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.
Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.
Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.

We are a boy and a man. (image of sonhood)

I’m a boy, I play like a boy,
I’m playing like a boy,
I rejoice as a boy,
I cry like a boy,
I sing like a boy,
I think like a boy and I live like a boy.

But when I need to be serious, I’m as serious as a man.
When it is necessary to prove knowledge, I prove it as a man.
When it is necessary to be determined, I decide as a man.
When it is necessary to admit trouble, I admit it as a man.
When I have to show honor and respect, I show honor and respect as a man.

And yet I’m still a little boy living in a big adult world.
The next time you chastise me and want to punish my boyhood, remember what your boyhood was.

1 Corinthians 13/8 – 13

Love never ends. But prophecy – it will perish, tongues – it will be silenced, knowledge – it will pass away.
For we know only in part and prophesy in part; but as soon as it comes perfect, then it partially ceases.
As long as I was a child, I spoke as a child, I thought as a child, I had child opinions; but when I got older I said goodbye to childish things.
Now we see as in the mirror, vaguely, but then face to face. Now I know partially, but then I know fully, just as God knows me.
Until then, we remain faith, hope and love, this trinity; but the greatest of them is love.