Láska / Love

 Láska / Love

Dary z lásky.

Když něco dáš, věnuješ, daruješ, nechtěj to zpět.
Pokud to chceš zpět, proč jsi to dával, daroval.
Nechceš-li se dělit o jídlo s ostatními, nejez před nimi, když druzí nemají co jíst.
Pokud jeden k druhému pociťujeme lásku, snášíme jeden druhému dary a věci potřebné k běžnému i jinému životu.
Aniž bychom litovali výdajů a námahy.
Chceme bez vypočítavosti a upřímně opětovat lásku, kterou k nám má ten druhý.
Dar lásku zpestřuje, obohacuje ne o hmotnou část, ale o – všímám si tě, jsem tu s tebou, jsme tu jen my.
Lásku si za dar nekoupíš. Dar se může k tobě z lásky i vrátit, jen proto, abys neprožil nenávist těch, kteří lásku nepoznali.

1. Paralipomenon 29 / 3
Navíc, protože jsem si oblíbil dům svého Boha, z osobního vlastnictví zlata a stříbra jsem dal pro dům svého Boha kromě všeho, co jsem připravil pro dům svatyně: ……

Svár a láska.

Láska může být opojná jak víno. Láska v cokoliv, nebo v kohokoliv může zaslepit oči a rozum.
Kdežto láska v Duchu svatém k člověku, nebo k věci příjemné Bohu, rozněcuje srdce správným směrem.
Mladé víno z lisu je opojné a přináší mnohdy svár a hořkost. Velmi rychle člověku zachutná a tato chuť pohltí vše krásné.
Za to upřímná láska v podobě Božího slova dokáže i ty hory přenášet.
A časem prověřená i vytříbená láska je kvalitní jako správně uleželé víno.
Kam člověk chodí pro lásku?
Kam člověk jde pro svár a hořkost?
Pro lásku a v lásce jdeme v Kristu Ježíši. Jak otevřená nepopsaná kniha jsme kolikrát vystaveni světu. Ale, Boží láska k nám nás chrání.
Pro svár a hořkost chodí člověk do světa, setkává se s tím každým dnem a v každém okamžiku. Kdo chrání člověka před touto hrozbou?

Písní 2 / 1 – 4
Já jsem ta růže šáronská, jsem lilie v dolinách.
Jako lilie mezi bodláky, tak je má milá mezi dívkami.
Jako jabloň mezi stromy lesními, tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodí.
Kéž mě uvede do síně hodovní, praporem své lásky kéž mě zaštítí.

Gifts from love.

When you give something, you donate, donate, do not want it back.
If you want it back, why did you give it, donated.
If you do not want to share food with others, do not eat them when others have nothing to eat.
If one feels love to one another, we endure gifts and things for everyday life.
Without regretting the expense and effort.
We want without computability and sincerely to return the love that the other has to us.
But love is diversified, it enriches not the material part, but – I notice you, I am here with you, we are just here.
You do not buy love for your gift. Love can return to you just to avoid hatred of those who did not know love.

1. Paralipomenon 29/3
Moreover, because I loved the house of my God, I made my personal possession of gold and silver for the house of my God except for all that I have prepared for the house of the sanctuary: ……

Worship and love.

Love may be intoxicating as wine. Love in anything or in anyone can blind eyes and reason.
While love in the Holy Spirit to man, or to the pleasure of God, it kindles the heart in the right direction.
The young wine from the press is intoxicating and often brings a feast and bitterness. Very fast to the man and this taste absorbs everything beautiful.
For that sincere love in the form of the Word of God is able to carry the mountains.
Time-honored and sophisticated love is good as well-off wine.
Where does one go for love?
Where does man go for harlotry and bitterness?
For love and love we go to Christ Jesus. How open an open book is exposed to the world many times. But, God’s love for us is protecting us.
For mankind and bitterness, man goes into the world, he meets with it every day and every moment. Who protects man from this threat?

Songs 2 / 1-4
I am the scarlet roses, I am lilies in the valleys.
Like a lily among the thistles, I have a nice one among the girls.
As an apple tree among the forest trees, so is my beloved among the young men. In his shadow I sit with pleasure, his fruit laughs at my mouth.
May he bring me into the feast hall, the banner of my love may keep me.