Lovec snímků. / Photo Hunter. / צלם צייד

Lovec snímků. / Photo Hunter. / צלם צייד

Mistrovství Lesní moudrosti
Dle zápisníku Orlích per a Mistrovství L.M. – Lovec snímků.

Podmínky pro splnění:
Splň podmínky L-56 a L-57, fotografování ze světla Lesní moudrost.
Splň 2 OP ze skupiny fotografování ze světla „Ochranářství“.
Předlož 10 vlastních fotografií, které jsi sám zpracoval na formát alespoň 13×18, bezvadných p technické a obsahové stránce.
Předlož 3 své snímky, které vynikají mimořádnou koncepcí, pohotovosti záběru, uměleckým pojetím, apod.
Znej zásady práce při umělém osvětlení, při různých mimořádných podmínkách. Dolož na svých snímcích.

Orlí pera – L 56 a L 57, byli splněni zvlášť, OP L56, je publikováno na mých webových stránkách a OP L57 – alba fotografií, se nacházejí ve dvou klubovnách skautských oddílů – Dvojka Příbram a kmen Mohawk.
Splněná Orlí pera ze skupiny světla Ochranářství, jsou tyto O-29, O-30, O-31.
Orlí pera jsou publikována na mých webových stránkách.

Předkládám v této brožuře 10 vlastních fotografií (náhledy), které jsem sám nafotil a zpracoval na formát 13x18cm. Fotografie jsou fyzicky vytvořené.
Fotografie zachycují činnost skautského oddílu Mohawk a i část města Příbram a přírodu.
Práce – fotografování s umělým osvětlením.

Následující text – pojednání bych mohl stáhnout, nebo okopírovat z internetu. Půjdu však vlastní cestou.
Vzhledem k tomu, že fotografuji malé předměty při umělém osvětlení, mohu říci, že tato činnost přináší pokaždé nové zkušenosti.

Fotografování při umělém osvětlení:
jaký objekt fotografujeme – statický nebo pohyblivý
malý nebo rozměrově větší
v interiéru nebo v exteriéru (v místnosti nebo venku)
používáme profi osvětlení, nebo se spokojíme s běžně dostupnou lampou, lustrem, bateriovou svítilnou, klasickým halogenem

Při umělém osvětlení dbáme na stín, stín je naším přítelem a i nepřítelem. Stín potřebujeme pro zvýraznění kontur předmětu, pro zvýraznění jeho účelu nebo podoby. Stín nepotřebujeme, nebo téměř nepotřebujeme při fotografování mincí, šperků, elektronických součástek, textů apod.
Co způsobuje stín, kde se bere? Kdekoliv, může jím být krytka objektivu na šňůrce, která se houpá ve světle lampy, vlastní stín fotoaparátu – fotografa, stín jiného předmětu, nebo předmětu fotografovaného.
Se stínem lze pracovat a nalézat vhodnou kompozici – světlo a stín. Pomocí stínu a světla můžeme fotografovaný objekt vyzvednout k hezké fotografii anebo fotografii stínem poškodit.

Použité umělé osvětlení:
Pro vlastní potřebu používám klasickou stolní lampu, doplněnou o bateriovou svítilnu v kombinaci s osvitem led pásku nad předmětem.
Světlo můžeme mít žluté – klasická žárovka, bílé – zářivky, jasné – led diody popřípadě halogeny.

Snímky:
Pořízené – vlastní tvorba pro archivaci.

Mistrovství Lesní Moudrosti… by on Scribd

Forest Wisdom Championship
According to Orlích perl and L.M. – Snapshot Hunter.

Conditions for:
Meet the L-56 and L-57, taking pictures from the Forest Wisdom light.
Fulfill 2 OPs from Light Protection Group „Conservation“.
Submit 10 custom photos that you have processed to at least 13×18, impeccable technical and content.
Submit 3 of your images, which stand out for their extraordinary conception, shot availability, artistic concept, etc.
Know the principle of working with artificial lighting, under various extraordinary conditions. Post on your photos.

Eagle Feathers – L 56 and L 57, were fulfilled separately, OP L56, is published on my website and OP L57 – photo albums, are located in two clubrooms of Scout troops – Two Pribram and Mohawk tribe.
Fulfilled Eagle Feathers of Light Protection Group, these are O-29, O-30, O-31.
Eagle pens are published on my website.

I present 10 of my own photos (thumbnails) in this brochure, which I made myself and processed to 13x18cm format. Photos are physically created.
The photographs depict the activities of the Mohawk Scout troop and part of the town of Příbram and nature.
Work – photography with artificial lighting.

The following text – a treatise I could download or copy from the Internet. But I will go my own way.
Since I take pictures of small items under artificial lighting, I can say that this activity always brings new experiences.

Artificial Light Photography:
what object we are photographing – static or moving
small or larger in size
indoors or outdoors (indoors or outdoors)
we use professional lighting, or we are satisfied with a commercially available lamp, chandelier, battery torch, classic halogen

With artificial lighting, we pay attention to the shadow, the shadow is our friend and also the enemy. We need the shadow to highlight the subject’s contours to highlight its purpose or form. We do not need a shadow, or almost do not need to photograph coins, jewelery, electronic components, texts, etc.
What causes the shadow to be taken? Anywhere, it can be a lens cap on a cord that swings in the light of the lamp, the camera’s own shadow – the photographer, the shadow of another object, or the subject of the subject.
With the shadow you can work and find the right composition – light and shadow. With shadow and light, we can pick up the subject for a nice photo or damage the photo with a shadow.

Used artificial lighting:
For my own use, I use a classic table lamp, complemented by a battery torch combined with the exposure of the LED strip above the subject.
Light can be yellow – classical light bulb, white – fluorescent, bright – LEDs or halogens.

Images:
Taken – own creation for archiving.