Otočná mapa hvězdné oblohy. / Rotating map of the starry sky.

Rotating map of the starry sky.

Pozorujeme noční oblohu. / We observe the night sky.

Nedávno jsem našel v jednom starší čísle časopisu Skaut Junák, krásný model noční oblohy pro pozorování hvězd. Otočnou mapu hvězdné oblohy.
Ano takových modelů lze zakoupit kdekoliv spoustu. Avšak to je pro naše pozorování absolutně jedno.
Důležité je, chtít se odtrhnout od mobilního telefonu, tabletu, PC mašiny a vyjít s kouskem papíru ven a snažit se určit nějaké to souhvězdí.
Stačí když budete znát základní. Velký a Malý vůz, Kasiopeu, Orion. Pro orientaci v přírodě a určení severu to pohodlně stačí. navíc je to jedna ze základních skautských dovedností.
Materiál je převzat z časopisu Skaut Junák.

I recently found in an older issue of Skaut Junak, a beautiful model of the night sky for observing the stars. Rotating map of the starry sky.
Yes, such models can be purchased anywhere. However, this is absolutely not one of our observations.
Importantly, want to break away from your mobile phone, tablet, PC machine and go out with a piece of paper out and try to identify some constellations.
Just know basic. Big and Small Car, Kasiopeu, Orion. It is convenient enough to orientate in nature and determine the North. in addition, it is one of Scout’s basic skills.
The material is taken from the magazine Scout Junak.