Předsevzetí na Nový rok. / Resolutions for New Year.

Předsevzetí na Nový rok. / Resolutions for New Year.

Efezským 1 / 11 – 14

Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno.
My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou.
V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.
Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví.
Chvála a sláva jemu!

Předsevzetí na Nový rok, to činí lidé každý rok. Jak k tomu však pak přijdou, když to své předsevzetí nedodrží? Nijak, světsky začnou možná další rok.
Bůh si dal jen jedno předsevzetí a to dodržuje nepřetržitě, vykoupil nás z náruče světa a přenesl nás do Božího království. Již nežijeme pro svět s malým s ve slově svět, ale žijeme pro Svět Božího království.
Jdeme ve stopách svého spasitele a vykupitele. On je naším předsevzetím a vzorem, že slovo své vždy dodrží, dodržel a je neporušeným slovem Božím.

Nový rok, máme začít jediným předsevzetím, jít stále s Kristem Ježíšem, tam kam nás hlas Ducha svatého nasměruje. Jsme slyšící jeho hlasu. Jeho hlas a slova nás nemají opustit nikdy. Plný celý den mějme slovo boží na paměti, v hlase svém, ve vyjadřování a ve skutcích.
Toto předsevzetí plně dokážeme naplnit. Nemusíme začínat znovu a znovu. Máme jen jedno od chvíle, kdy jsme přijali Krista Ježíše, coby svého Pána a vykupitele.
Pojďme a vyhlašujme stále Boží království. Čiňme tak v našem zaměstnání naší prací, ve škole naším pilným studiem, na ulici dobrým vystupováním, v rodině v Boží lásce vychováváním dětí, a tak dál.

Tak naplníme to nejlepší Novoroční předsevzetí. A nikdy nezklameme.

Resolutions for New Year.

Ephesians 1 / 11-14

It was in him that we got the share of the election; we were destined to be the One who, by the will of His will, does everything.
Therefore, we who have given hope in Christ become his praise and glory.
In it you too (when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed it) were marked with the seal of the promised Holy Spirit.
This is the result of our inheritance: it guarantees that God will redeem his property.
Praise and glory to him!

Resolutions for the New Year, this is what people do every year. But how do they do that if they fail to do so? No way, worldly start maybe next year.
God has only made one resolute, and He keeps it that way, redeemed us from the arms of the world, and brought us to God’s kingdom. We no longer live for the world with the small s in the word world, but we live for the world of the kingdom of God.
We follow in the footsteps of our savior and redeemer. He is our resolutions and a model that He will always keep His word, keep, and be the intact Word of God.

New Year, we are to begin with a single resolution, to go with Christ Jesus where the voice of the Holy Spirit will direct us. We are hearing his voice. His voice and words should never leave us. For a full day, keep in mind the word of God, in our voice, in expression and in works.
We are fully able to fulfill this resolution. We don’t have to start over and over. We have only one since we received Christ Jesus as our Lord and Redeemer.
Let us go and proclaim the kingdom of God. Let us do this in our work by our work, at school by our diligent study, on the street by good conduct, by the family in God’s love by bringing up children, and so on.

This is how we will fulfill the best New Year’s resolution. And we will never disappoint.